Statut PIT

STATUT POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

TEKST JEDNOLITY

 ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Polska Izba Turystyki, zwana dalej "Izbą", jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

§ 2.

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto stołeczne Warszawa. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i za granicą.

§ 3.

Izba posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Izba zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 4a.

Ilekroć w Statucie jest mowa o „Walnym Zgromadzeniu Izby” rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Członków Izby lub Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

§ 5.

Izba może tworzyć:
1) Oddziały Wojewódzkie, Oddziały Międzywojewódzkie i Oddziały Regionalne, zwane dalej „Oddziałami Terenowymi”,
2) Oddziały Branżowe grupujące członków Izby prowadzących taką samą działalność gospodarczą z zakresu turystyki,
3) Przedstawicielstwa Terenowe poza obszarem funkcjonowania Oddziału Terenowego.

§ 6.

1.Oddział Izby może uzyskać osobowość prawną, jeżeli:

a) ma co najmniej dwuletni okres działalności oraz

b) Walne Zgromadzenie Oddziału podjęło większością 2/3 głosów uchwałę wyrażającą zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział.

2. Oddział Izby uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zarząd Oddziału Izby reprezentuje Oddział w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

§ 7.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Oddziału Izby uchwały wyrażającej zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział - Rada Izby tworzy Oddział Izby posiadający osobowość prawną w rozumieniu art. 7[1] ust. 1 ustawy o izbach gospodarczych.

§ 8.

Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki.

§ 9.

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polska Izba Turystyki". Logo Izby określa Rada Izby.

ROZDZIAŁ 2.

Podstawowe zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 10.

Do podstawowych zadań Izby należy:

1) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,

2) działanie na rzecz interesów branży turystycznej,

3) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,

4) wspieranie rozwoju turystyki, a w szczególności organizowanie działań i podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających materialnemu rozwojowi gospodarki turystycznej,

5) promowanie podnoszenia jakości usług turystycznych,

6) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i integracji członków Izby,

7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

8) podnoszenie poziomu wiedzy i popularyzacja dorobku nauki w zakresie turystyki.

§ 11.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,

2) inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

3) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,

4) dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki w kraju i za granicą,

5) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr, w tym kształcenia zawodowego, dla turystyki,

6) uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie przedstawicieli Izby do gremiów doradczych przy organach państwowych i samorządowych w kraju i za granicą oraz do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki,

7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,

8) opracowywanie ekspertyz i opinii o zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki,

9) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki,

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,

11) wykonywanie zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej w dziedzinie turystyki, powierzonych Izbie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

12) podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami,

13) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,

14) opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących interpretacji prawa,

15) organizowanie w kraju i za granicą misji gospodarczych, targów, wystaw, pokazów, spotkań z partnerami, szkoleń, seminariów, kongresów, a także innych form i platform wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu turystyki,

16) ułatwianie zrzeszonym przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

17) prowadzenie działań, w szczególności we współpracy z organami administracji państwowej, w celu aktywizacji turystyki przyjazdowej do Polski,

18) kształtowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, społecznego i ekonomicznego rozwoju regionów,

19) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

20) organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego, prawnego, organizacyjnego.

§ 12.

1. Izba prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 18.13.Z: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 47.19.Z: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 58.11.Z: Wydawanie książek 58.12.Z: Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.13.Z: Wydawanie gazet 58.14.Z: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z: Pozostała działalność wydawnicza 59.11.Z: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 59.20.Z: Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z: Działalność portali internetowych 63.99.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 66.29: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.20.B: Pozostałe badania i analizy techniczne 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.20.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 73.11.Z: Działalność agencji reklamowych 73.12.A: Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.B: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.20.Z: Badanie rynku i opinii publicznej 74.20.Z: Działalność fotograficzna 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.B: Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.C: Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.30.Z: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 85.51.Z: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52.Z: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z: Działalność wspomagająca edukację 93.19.Z: Pozostała działalność związana ze sportem 93.29.Z: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 94.11.Z: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.12.Z: Działalność organizacji profesjonalnych 94.99.Z: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. 3. Rok obrotowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ROZDZIAŁ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki § 13. Członkowie Izby dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) honorowych, 3) stowarzyszonych. § 14. 1. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki co najmniej 1 rok, utworzony zgodnie z przepisami polskiego prawa i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Izby określa zasady przyjmowania w poczet członków w formie regulaminu.

2. Rada Izby ma prawo podjęcia decyzji o zachowaniu członkostwa w Izbie przez dotychczasowego członka zwyczajnego Izby w przypadku zmiany formy prawnej jego działalności.

§ 15.

Członek zwyczajny lub osoba reprezentująca członka zwyczajnego ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Izby z głosem stanowiącym,

2) wybierać i być wybieranym do władz Izby,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

4) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

§ 16.

1. Członek Izby obowiązany jest prowadzić działalność zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz innych uchwał organów Izby a także z dobrymi obyczajami. W szczególności członek Izby jest obowiązany w swojej działalności zawodowej do rzetelności i należytej staranności.

2. Członek Izby obowiązany jest dbać o jej dobre imię; nie może podejmować działań bądź dopuszczać się zaniechań, które godziłyby w dobre imię Izby.

§ 17.

Członek Zwyczajny jest obowiązany:

1) brać czynny udział w realizacji zadań Izby,

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) brać czynny udział w pracy Oddziału Izby.

§ 18.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki.

§ 19.

Członek honorowy ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby oraz w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Izby z głosem doradczym,

2) być wybieranym do władz Izby,

3) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

§ 20.

Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby.

§ 21.

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowane działalnością Polskiej Izby Turystyki, a nie spełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.

2. Członek stowarzyszony ma prawo:

a) uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Izby, w tym brać udział w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Izby,

b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

c) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

3. Członek stowarzyszony jest obowiązany:

a) przestrzegać Statutu i uchwał władz Izby,

b) regularnie opłacać składkę członkowską.

4. Członek stowarzyszony staje się członkiem zwyczajnym z chwilą spełnienia przesłanek, o których mowa w §14 ust. 1.§ 22. 1.

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i stowarzyszonych podejmuje Rada Izby na wniosek przedsiębiorcy, w oparciu o pozytywną opinię Zarządu właściwego Oddziału Izby, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w § 62a. – Zarządu Izby.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Izby.

§ 23.

1. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Izbie jest certyfikat członkostwa podpisany przez Prezesa Izby.

2. Rada Izby określa zasady prowadzenia rejestru członków Izby.

§ 24.

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) wystąpienia członka z Izby, z chwilą złożenia przez niego rezygnacji w formie pisemnej,

b) skreślenia z listy członków Izby,

c) wykluczenia członka z Izby,

d) rozwiązania Izby.

2. Członek Izby może być skreślony z listy członków, jeżeli przestał spełniać wymogi członkostwa w Izbie bądź zalega z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.

3. Członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli rażąco narusza postanowienia statutu lub uchwały władz Izby, a w szczególności narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom. 4. Skreślenia z listy członków oraz wykluczenia dokonuje Rada Izby.

5. Od Uchwały Rady Izby w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

6. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Izby może określić Rada Izby w uchwalonym Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4.

Kongres Polskiej Izby Turystyki

§ 25.

1. Kongres Polskiej Izby Turystyki jest uroczystym zgromadzeniem członków Izby i zaproszonych gości zwołanym w celu rozpatrzenia i wypracowania stanowiska w sprawach ważnych dla rozwoju polskiej turystyki, w tym w sprawach istotnych dla Izby i jej członków.

2. Zwołując Kongres Rada Izby ustala przedmiot obrad Kongresu.

3. Do kompetencji Kongresu należy podejmowanie uchwał wyrażających jego stanowisko w szczególności postaci apelu, odezwy, postulatu, wniosku lub opinii.

4. Kongres prowadzi obrady według regulaminu ustalonego przez Radę Izby.

5. Prawo głosowania w czasie obrad Kongresu przysługuje każdemu uczestnikowi Kongresu.

ROZDZIAŁ 5.

Naczelne władze Izby

§ 26.

1. Naczelnymi władzami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Delegatów Izby – jeżeli liczba członków Izby wynosi więcej niż 600, a w przypadku określonym w ust. 2 – Walne Zgromadzenie Członków Izby,

b) Rada Izby,

c) Zarząd Izby,

d) Naczelna Komisja Rewizyjna.

2. Jeżeli liczba członków Izby jest mniejsza niż 601, wówczas:

a) w miejsce Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby naczelną władzą Izby staje się Walne Zgromadzenie Członków Izby. W tym przypadku postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby mają odpowiednie zastosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby,

b) mandaty delegatów wygasają z dniem podjęcia przez Radę Izby uchwały stwierdzającej, że liczba członków Izby jest mniejsza niż 601,

c) kadencja delegatów ulega odpowiedniemu skróceniu.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 lit. b), podlega obwieszczeniu, poprzez przekazanie jej Zarządom Oddziałów Wojewódzkich oraz umieszczenie na stronie internetowej Izby.

4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może nastąpić później niż na 60 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

5. Kadencja władz Izby trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7.

6. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się delegatów na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym danej kadencji oraz kończy w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym następnej kadencji. Postanowienia § 29 ust. 1 lit. a) – c) stosuje się odpowiednio.

7. Walne Zgromadzenie Izby może skrócić kadencję władz naczelnych Izby.

8. Skrócenie kadencji władz naczelnych Izby jest równoznaczne z odwołaniem tych władz oraz Prezesa Izby, z zastrzeżeniem ust. 10.

9. W razie skrócenia kadencji władz naczelnych Izby Walne Zgromadzenie Izby powinno się odbyć w terminie 60 dni od podjęcia uchwały o skróceniu kadencji. 10. Prezes Izby, Rada Izby, Zarząd Izby i Naczelna Komisja Rewizyjna działają do wyboru Prezesa Izby oraz władz naczelnych Izby następnej kadencji.

§ 27.

1. Ukonstytuowanie się Rady Izby następuje na pierwszym jej zebraniu, któremu przewodniczy Prezes Izby.

2. Ukonstytuowanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym jej zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Izby, na którym dokonano wyboru Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 28.

1. Radzie Izby oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania lub rezygnacji członków tych organów, bądź utraty przez nich mandatu z innych przyczyn.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, z tym że liczba dokooptowanych członków tych organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 dotyczących członka Rady Izby powołanego zgodnie z § 41 ust. 1 lit. c) i d), nowego członka powołuje Rada Izby na wniosek Zarządu właściwego Oddziału Izby.

4. W przypadku, gdy liczba dokonanych zmian przekracza liczbę, o której mowa w ust. 2, wyboru nowego członka dokonuje organ, który dokonał tego wyboru na początku kadencji.

§ 29.

1. Członek Izby przestaje być reprezentowany we władzach Izby w przypadku:

a) ustania członkostwa w Izbie,

b) ustania pełnomocnictwa osoby go reprezentującej, z zastrzeżeniem ust. 3,

c) rezygnacji z pracy we władzach Izby przez osobę go reprezentującą.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, danej naczelnej władzy Izby przysługuje prawo kooptacji, w trybie określonym w § 28 ust. 2. i 3. oraz z zastrzeżeniem § 38 ust. 3. 3. Postanowienie ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli członek danej władzy Izby otrzymał pełnomocnictwo od innego członka Izby z umocowaniem od dnia następnego po dniu, w którym ustało poprzednie pełnomocnictwo. § 30. 1. Posiedzenia władz Izby mogą odbywać się w dwóch terminach, przy czym posiedzenie w drugim terminie nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 minut po terminie pierwszym. 2. Na posiedzeniu odbywającym się w pierwszym terminie uchwały mogą być podjęte, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków danej władzy, uprawnionych do głosowania.

3. Na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu.

4. Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danej władzy Izby.

5. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut lub uchwała danej władzy Izby stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Tajne głosowanie nie może być wprowadzone uchwałą danej władzy na posiedzeniu odbywanym bez jednoczesnej obecności członków tej władzy, o ile nie została zapewniona możliwość tajnego głosowania na tym posiedzeniu.

6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

7. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie Izby

§ 31.

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby.

§ 32.

1. Do kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a) uchwalanie kierunków i programów działania Izby,

b) uchwalanie zmian Statutu,

c) wybór w głosowaniu tajnym: Prezesa Polskiej Izby Turystyki, członków Rady Izby - w myśl § 41 ust. 1 lit. f) oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

e) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Izby na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał w sprawach: - finansowania wspólnych przedsięwzięć, - zasad współpracy między członkami,

g) ustalanie budżetu,

h) nadawanie godności członka honorowego,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby w sprawie skreślenia z listy członków bądź wykluczenia członka,

j) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Izby lub Naczelną Komisję Rewizyjną,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przekazania jej majątku oraz powołania likwidatora lub likwidatorów Izby i określenia sposobu likwidacji Izby,

l) powoływanie Sądu Polubownego oraz ustalanie zakresu kompetencji i regulaminu tego Sądu,

ł) skracanie kadencji władz naczelnych Izby.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 lit. b) i k) wymagają dla swej ważności kwalifikowanej większości co najmniej 2/3 liczby głosów.

3. Rada Izby uchwala do 31 grudnia danego roku obrotowego projekt budżetu Izby na rok następny. Projekt ten stanowi prowizorium budżetowe, które obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Izby. Budżet Izby na dany rok należy uchwalić na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Izby, które powinno odbyć się nie później niż do końca maja tego roku.

§ 33.

Walne Zgromadzenia Izby mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 34.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby jest zwoływane raz w roku kalendarzowym, z tym że odbywające się co cztery lata Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Izby ustala Rada Izby i zawiadamia o tym członków zwyczajnych lub delegatów co najmniej na 14 dni naprzód a w przypadku zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby o charakterze sprawozdawczo-wyborczym - nie później niż na 30 dni przed terminem tego Zgromadzenia. Rada Izby najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad Walnego Zgromadzenia Izby przesyła członkom zwyczajnym lub delegatom sprawozdanie z działalności Izby oraz projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Izby. O zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rada Izby zawiadamia wszystkich członków Izby.

2. Zawiadomienia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 3, mogą być wysłane w trybie elektronicznym na uprzednio podany adres e-mail członka Izby lub delegata.

3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby po skróceniu kadencji władz naczelnych Izby ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

4. Rada Izby zwołując Walne Zgromadzenie Izby określa sposób procedowania Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie Izby odbywa się na posiedzeniu przy jednoczesnej obecności członków tego organu i innych osób biorących udział w Zgromadzeniu.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Walne Zgromadzenie Izby może odbywać się również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tego organu i innych osób biorących udział w takim Zgromadzeniu, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi jednoczesną ich obecność lub stało się to konieczne ze względu na stan finansów Izby.

7. Jeżeli w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, znajduje się sprawa wymagająca w myśl Statutu tajnego głosowania to takie Zgromadzenie może odbywać się, jeżeli zapewniona jest możliwość tajnego głosowania na Zgromadzeniu. 8. Postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do Rady Izby i Zarządu Izby oraz do Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby, a także z do innych władz Izby i zespołów powołanych przez władze Izby.

§ 35.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby jest zwoływane przez Radę Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub delegatów.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby jest zwoływane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania.

§ 36.

W Walnym Zgromadzeniu Izby biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – odpowiednio: członkowie zwyczajni lub delegaci,

2) z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz członkowie naczelnych władz, jeżeli nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem stanowiącym - zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, a także inne osoby zaproszone przez Radę Izby.

§ 37.

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby:

1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego,

2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego.

§ 38.

1. Delegatem może być członek zwyczajny Izby lub przedstawiciel członka zwyczajnego Izby.

2. Delegat uczestniczy osobiście w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby.

3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest dokonywany na następujących zasadach:

a) wyboru i odwołania delegatów dokonują Walne Zgromadzenia Oddziałów Izby,

b) kandydata na delegata może zgłosić tylko członek zwyczajny,

c) delegat może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Oddziału Izby przed upływem kadencji delegata.

4. Rada Izby określa klucz wyboru delegatów przyjmując za podstawę w szczególności stan organizacyjny Izby i liczbę członków zwyczajnych na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym ma odbyć się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby, przy czym liczba delegatów nie może być mniejsza niż 1/5 członków zwyczajnych Izby na dzień, o którym wyżej mowa. Rada Izby

§ 39.

Rada Izby jest organem zarządzającym w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Izby.

§ 40

Do kompetencji i zadań Rady Izby należy:

1) reprezentowanie Izby na zewnątrz,

2) kierowanie działalnością Izby między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Izby,

3) ustalanie szczegółowych zadań Izby zgodnie z kierunkami i programem działania Izby określonymi przez Walne Zgromadzenie Izby,

4) tworzenie i likwidowanie Oddziałów Izby i Przedstawicielstw Terenowych oraz określanie ich nazwy,

5) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,

6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Izby w ramach uchwalonego budżetu,

7) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle ich działalności w Izbie,

8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Izby,

9) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Izby,

10) powoływanie organów opiniodawczo – doradczych Rady,

11) przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie członków,

12) określanie wysokości składek dla członków Izby, wpisowego, zwolnień w tym przedmiocie oraz sposobu ich uiszczania,

13) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby za poprzedni rok obrotowy,

14) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdania z działalności Izby za poprzedni rok obrotowy,

15) uchwalanie prowizorium budżetowego Izby,

16) (skreślony)

17) tworzenie funduszy celowych Izby, funduszu statutowego, zapasowego oraz innych funduszy Izby,

18) zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby w celu zmiany składu Zarządu Oddziału Izby lub podjęcia decyzji w sprawie dalszego istnienia Oddziału Izby, w przypadku, o którym mowa w § 56 ust. 3,

19) powoływanie Rzecznika Rzetelności Zawodowej, 20) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.

§ 41.

1. Radę tworzą:

a) Prezes Izby, który przewodniczy Radzie,

b) Prezesi, a w przypadku określonym w ust. 4 - Wiceprezesi Oddziałów Izby,

c) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenia Oddziałów Izby w liczbie po jednej osobie na każdą rozpoczętą grupę 50 członków zwyczajnych Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenia Oddziałów Izby – na podstawie ust. 3,

e) Sekretarz Generalny powoływany przez Radę Izby po jej ukonstytuowaniu się,

f) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenie Izby w liczbie nie przekraczającej 50% łącznej liczby osób wymienionych w lit. a) – d) według stanu na dzień obrad Walnego Zgromadzenia Izby.

2. Postanowienie ust. 1 lit. c) nie ma zastosowania do Oddziału Izby, który zrzesza nie więcej niż 20 członków zwyczajnych.

3. Walne Zgromadzenie Oddziału Izby, który zrzesza więcej niż 100 członków zwyczajnych, ma prawo wyboru jednego członka Rady niezależnie od wyboru przewidzianego w ust. 1 lit. c),

4. W razie rezygnacji przez Prezesa Oddziału Izby z funkcji członka Rady Izby funkcję tę pełni Wiceprezes Oddziału wskazany uchwałą Zarządu Oddziału.

5. Rada Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d) i f), wybierając ze swego składu, na wniosek Prezesa Izby, od dwóch do sześciu Wiceprezesów Izby oraz Skarbnika. 6. Członek Rady Izby, o którym mowa w ust. 1 lit. c), d) i f), traci tę funkcję w przypadku stwierdzenia przez Radę Izby trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady Izby. Na jego miejsce wyboru członka Rady Izby dokonuje się niezwłocznie zgodnie z § 28 ust. 2, 3 lub 4.

§ 42.

1. Sekretarz Generalny:

a) tworzy organizacyjne warunki działalności Izby, w tym władz naczelnych Izby,

b) ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Izby, w ramach uchwalonego budżetu,

c) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,

d) odpowiada za rachunkowość finansową Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) składa Radzie Izby okresowe sprawozdanie ze swojej działalności statutowej i finansowej.

2. Do obowiązków Rzecznika Rzetelności Zawodowej należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących przestrzegania przez członków Izby zasad rzetelności zawodowej oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się problematyką ochrony interesów klientów.

3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Sekretarza Generalnego i Rzecznika Rzetelności Zawodowej określa Rada Izby w drodze uchwały.

§ 43.

1. Posiedzenia Rady Izby są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Rady Izby ustala Prezes Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady Izby, zawiadamiając o tym jej członków nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy. Zarząd Izby

§ 44.

1. Zarząd Izby stanowi część Rady Izby i wykonuje pomiędzy posiedzeniami Rady Izby jej uprawnienia, za wyjątkiem określonych w § 40 pkt 4 oraz 7-20.

2. Zarząd Izby liczy do 10 członków. W skład Zarządu Izby wchodzą: Prezes Izby, który przewodniczy Zarządowi i organizuje jego prace oraz Wiceprezesi Izby, Skarbnik Izby i powołani przez Radę Izby członkowie Zarządu. W granicach określonych w zdaniu pierwszym liczebność Zarządu Izby ustala Rada Izby.

3. Szczegółową organizację oraz zakres i tryb działania Zarządu Izby określa regulamin uchwalony przez Radę Izby. Naczelna Komisja Rewizyjna

§ 45.

Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.

§ 46.

Do kompetencji i zadań Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Izby,

2) ocena działalności statutowej i finansowej Izby oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,

3) żądanie od Rady Izby i innych organów wyjaśnień w sprawie ich działalności,

4) określanie terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,

5) występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Rady Izby,

6) składanie Walnemu Zgromadzeniu Izby corocznego sprawozdania z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 47.

1. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z 5-11 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Postanowienie § 43 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 48.

1. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Izby.

2. Prezes Izby informuje Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej o sprawach skierowanych do głosowania elektronicznego przez członków Rady Izby.

§ 49.

Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych wybieralnych władz Izby tego samego szczebla.

§ 50

W Izbie może działać Sąd Polubowny, którego zakres kompetencji i regulamin działania uchwala Rada Izby.

ROZDZIAŁ 6.

Struktura organizacyjna oraz zasady tworzenia Oddziałów Izby i Przedstawicielstw Terenowych

§ 51.

1. Rada Izby może utworzyć Oddział Terenowy, jeżeli na jego obszarze działa co najmniej 7 członków Izby, a także decydować o jego rozwiązaniu. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do Oddziału Branżowego.

2. Rada Izby może podjąć uchwałę o likwidacji Oddziału Izby, w szczególności w przypadku, gdy liczba członków zrzeszonych w Oddziale będzie nie większa niż 7 członków.

3. (skreślony) 4. (skreślony)

§ 52.

Podstawowym zadaniem Oddziału Izby jest zrzeszanie w Oddziale członków Izby według przynależności terenowej lub branżowej dla realizacji celów statutowych Izby i zadań Oddziału oraz reprezentowanie członków zrzeszonych w Oddziale wobec administracji rządowej i samorządowej – zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Izby, a w przypadku Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną – również prowadzenie gospodarki finansowej na własny rachunek.

§ 53.

1. Władzami Oddziału Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Postanowienia § 27-30 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 54.

1. Do kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby należy:

a) uchwalanie programów działania na obszarze Oddziału,

b) wybór w głosowaniu tajnym członków Rady Izby – w myśl § 41 ust. 1 lit. c) i § 41 ust. 3 oraz władz Oddziału,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

e) podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć oraz zasad współpracy między członkami na obszarze Oddziału Izby,

f) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Oddziału Izby lub Komisję Rewizyjną Oddziału,

g) podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania przez Oddział osobowości prawnej oraz uchwały w sprawie likwidacji Oddziału posiadającego osobowość prawną,

h) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

2. Postanowienia § 32 ust. 3, § 33-35 Statutu stosuje się odpowiednio.

3. Walne Zgromadzenie Oddziału Izby jest zwoływane do końca marca danego roku, nie później jednak niż 14 dni przed planowanym terminem obrad Walnego Zgromadzenia Izby .

§ 55.

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału Izby biorą udział:

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Izby zrzeszeni w Oddziale Izby,

b) z głosem doradczym - członkowie honorowi i stowarzyszeni oraz członkowie władz Oddziału Izby, jeżeli nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym - zgodnie z lit. a), a także inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału. 2. Członkowie zrzeszeni w Oddziale Izby a nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Izby przez swoich przedstawicieli.

§ 56.

1. Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału Izby należy:

a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

b) kierowanie działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby,

c) zapewnianie warunków realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Izby oraz Rady Izby,

d) zaciąganie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez członków Zarządu Izby, zobowiązań w ramach środków należnych Oddziałowi Izby w myśl postanowień statutu i uchwały Rady Izby wydanej na podstawie § 65 ust. 3 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 2,

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby,

f) wnioskowanie o przyjęcie do Izby przedsiębiorców, którzy w myśl Statutu zrzeszeni będą w tym Oddziale,

g) wnioskowanie o skreślenie lub wykluczenie z członkostwa w Izbie przedsiębiorcy należącego organizacyjnie do Oddziału,

h) opiniowanie odwołań od uchwał Rady Izby o skreśleniu lub wykluczeniu z członkostwa w Izbie,

i) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.

2. Oddział Izby posiadający osobowość prawną działa we własnym imieniu i na własny rachunek.

3. Rada Izby ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału Izby w przypadku zaniechania jego zwołania w wymaganym terminie przez Zarząd Oddziału.

4. Walne Zgromadzenie Oddziału Izby zwołane w trybie określonym w ust. 3 podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany składu Zarządu Oddziału lub w przedmiocie dalszego istnienia Oddziału.

§ 57.

Przedstawiciele każdej jednostki organizacyjnej członka zwyczajnego Izby mogą uczestniczyć w pracach - właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki - Oddziału Izby na prawach członka stowarzyszonego. Zarząd Oddziału Izby

§ 58.

1. Zarząd Oddziału Izby tworzą:

a) Prezes Zarządu wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału,

b) od 3 do 10 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Zarząd Oddziału Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust.1 lit. a) i b), wybierając ze swego grona od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd może wybrać ze swego grona Rzecznika Rzetelności Zawodowej. Rzecznik Rzetelności Zawodowej może być wybrany również spoza składu Zarządu Oddziału.

3. Postanowienie § 43 Statutu stosuje się odpowiednio. Komisja Rewizyjna Oddziału Izby

§ 59.

Komisja Rewizyjna Oddziału Izby jest organem kontrolnym Oddziału. § 60. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Izby należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału,

2) ocena działalności statutowej i finansowej Oddziału oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,

3) żądanie od Zarządu Oddziału wyjaśnień dotyczących jej działalności oraz określanie terminów i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,

4) występowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.


§ 61.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Izby składa się z 3-7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Postanowienia § 48 i 49 Statutu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 7.

Przynależność organizacyjna członka Izby

§ 62.

1. Członek Izby należy organizacyjnie, według swego wyboru, do tego Oddziału Terenowego, w którego obszarze właściwości jego przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę lub prowadzi przeważającą działalność. Oddział taki stanowi Oddział podstawowy w rozumieniu Statutu.

2. Członek Izby zrzeszony w Oddziale Terenowym może być również, na swój wniosek, zrzeszony w innym Oddziale Terenowym lub w Oddziale Branżowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Rada Izby powołując Oddział Branżowy może określić kategorię członków, którzy będą zrzeszeni w Oddziale Branżowym. Do członków tych nie ma zastosowania postanowienie ust. 1. Oddział taki stanowi Oddział podstawowy w rozumieniu Statutu.

4. Członek Izby należący do Oddziału Branżowego może być również, na swój wniosek, zrzeszony w innym Oddziale Branżowym lub w Oddziale Terenowym.

§ 62a.

1. W odniesieniu do członków Izby nie zrzeszonych w Oddziale Terenowym lub Oddziale Branżowym kompetencje i zadania związane z członkostwem w Izbie wykonuje Zarząd Izby.
W szczególności Zarząd Izby:

a) reprezentuje członków na zewnątrz,

b) tworzy organizacyjne i techniczne warunki do realizacji przez członków czynnego i biernego prawa wyborczego w zakresie wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby oraz wyboru członków Rady Izby,

c) zapewnia warunki realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Izby oraz Rady Izby,

d) wnioskuje do Rady Izby o przyjęcie w poczet członków Izby przedsiębiorcy,

e) wnioskuje do Rady Izby o skreślenie lub wykluczenie z członkostwa w Izbie,

f) opiniuje odwołania od uchwały Rady Izby o skreśleniu lub wykluczeniu z członkostwa w Izbie,

g) wykonuje inne czynności nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Izby.

§ 62b.

Przy realizacji przez Zarząd Izby postanowienia § 62a. zdanie drugie lit. b) mają odpowiednie zastosowanie postanowienia statutu dotyczące wyboru przez Walne Zgromadzenie Oddziału delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby oraz wyboru członka Rady Izby.

§ 62c.

Przedstawicielstwem Terenowym kieruje pełnomocnik Rady Izby w zakresie i na zasadach określonych w uchwale Rady Izby.

§ 62 d.

Oddziały Izby używają w nazwie określenia „Polska Izba Turystyki”. Oddziały Terenowe Izby używają w nazwie również nazwy województwa, w którym mają siedzibę, lub nazwy regionu bądź inaczej nazwanego obszaru działalności. § 62e. Członek zwyczajny Izby realizuje czynne prawo wyborcze wyłącznie w Oddziale, który stanowi dla niego Oddział podstawowy w rozumieniu Statutu.

ROZDZIAŁ 8.

Biuro Wykonawcze Izby

§ 63.

1. Biuro Wykonawcze Izby jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Polskiej Izby Turystyki. Zadania wykonywane w ramach Biura Wykonawczego Izby mogą być odpłatne.

2. Pracami Biura Wykonawczego Izby kieruje Sekretarz Generalny.

3. Sekretarz Generalny jest upoważniony do podejmowania decyzji finansowych w ramach uchwalonego budżetu Izby.

4. Do czasu powołania Sekretarza Generalnego kompetencje i zadania wynikające z ust. 1-3 oraz z § 42 stanowią kompetencje i zadania Prezesa Izby.

§ 64.

Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Biura Wykonawczego Izby określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.

ROZDZIAŁ 9.

Majątek Izby i Oddziałów Izby posiadających osobowość prawną

§ 65.

1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności Izby, w tym z działalności gospodarczej oraz z dochodów z jej majątku.

2. Majątek Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności Oddziału oraz z dochodów z majątku Oddziału.

3. Rada Izby ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady poboru składek i zasady podziału przychodów Izby ze składek, w tym określa wysokość przychodów ze składek przypadających na poszczególne Oddziały Izby.

4. W razie likwidacji Oddziału Izby jego majątek przejmuje Izba i odpowiada za zobowiązania tego Oddziału do wysokości przejętego majątku.

§ 66.

Majątek Izby będący w posiadaniu Oddziału Izby nie mającego osobowości prawnej, z dniem uzyskania osobowości prawnej przez Oddział staje się jego własnością.

§ 67.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu Izby, przy czym jednym z nich winien być Prezes Izby, Skarbnik lub Sekretarz Generalny.

ROZDZIAŁ 10.

Zmiana Statutu, rozwiązanie Izby, postanowienia przejściowe

§ 68.

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Izby podjętej większością 2/3 liczby głosów.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Izby uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Izby i powoła likwidatora lub likwidatorów Izby oraz określi sposób likwidacji Izby. W razie braku środków Izby, koszty likwidacji pokrywa się ze środków jej członków.

3. Rada Izby może, wyłącznie przed dniem odbycia w roku 2021 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby, zwiększyć swój skład, w granicach przewidzianego w § 41 ust. 2 lit. f) Statutu limitu 50% członków Rady wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

4. W okresie między 1.02.2024 r. a 31.03.2024 r. w każdym Oddziale Izby winno odbyć się zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, na którym wybrane zostaną władze Oddziału.

5. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1, zwołane na dzień przypadający w okresie między 1.02.2024 a 31.03.2024 r., zwane jest w niniejszym paragrafie “Zgromadzeniem”.

6. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału ulegają odpowiedniemu wydłużeniu do dnia odbycia w roku 2024 Walnego Zgromadzenia Izby o charakterze sprawozdawczo wyborczym, jeżeli 4. letni okres kadencji władz Oddziału upływa przed dniem odbycia tego Walnego Zgromadzenia Izby. Kadencja władz Oddziału ulega odpowiedniemu skróceniu, jeżeli upływa po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Izby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio do Oddziału Izby utworzonego przez Radę Izby po dacie zarejestrowania przez Sąd tych postanowień.

 

Powiązane artykuły

Oddziały PIT

Władze PIT

Polska Izba Turystyki

Dla lepszej efektywności i działania naszej strony wykorzystujemy pliki COOKIES.
https://sport.vnu.edu.ua/js/pasarantogel2/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/sigmaslot/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-kamboja/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/demo-olympus/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-thailand/https://journal.dntb.gov.ua/akun-pro-kamboja/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/slot-server-luar/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-jepang/https://minilib.onu.edu.ua/akun-pro-jepang/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/robopragma/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://www.remap.ugto.mx/akun-pro-kamboja/https://pmo-pb.gop.pk/akun-pro-jepang/https://estudioslatinoamericanos.pl/akun-pro-myanmar/https://huajsapata.unap.edu.pe/js/pt2/https://revistas.uia.ac.cr/akun-pro-kamboja/https://journals.ecotas.org/akun-pro-kamboja/https://estudioslatinoamericanos.pl/akun-pro-kamboja/https://poltekkesbengkulu.ac.id/ebooks/akun-pro-jepang/https://poltekkesbengkulu.ac.id/ebooks/akun-pro-jepang/https://revista.celei.cl/akun-pro-vietnam/https://revista.coscyl.com/gates-of-olympus/https://library.binawan.ac.id/journal/sweet-bonanza/https://journal.mdpip.com/starlight-princess-1000/https://journal.uhe.edu.pk/sweet-bonanza-xmas/https://volyntext.vnu.edu.ua/aztec-gems/https://eejpl.vnu.edu.ua/sugar-rush-slot/https://www.remap.ugto.mx/slot-gacor-maxwin/https://journals.zu.edu.ly/gates-of-gatot-kaca/https://stikpmedan.ac.id/-/pyramid-bonanza/https://stikpmedan.ac.id/-/mahjong-ways-2/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/slot-deposit-pulsa-10rb/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/starlight-princess/https://tiga-mutiara.com/akun-pro-kamboja/https://tiga-mutiara.com/gates-of-olympus/https://www.yuristjournal.uz/sweet-bonanza/https://mdpip.com/akun-pro-kamboja/https://sayangibu.sch.id/bonanza-gold/https://ppdb.sayangibu.sch.id/lucky-neko/http://balazing-wild-megaways.solarbotics.net/http://rtpliveslot.solarbotics.net/http://mahjongpanda.solarbotics.net/http://gatesofolympus.solarbotics.net/https://pit.org.pl/sweet-bonanza/http://eproceedings.umpwr.ac.id/-/starlight-princess/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/blazing-wilds/https://ediciones.uautonoma.cl/pages/slot-thailand/https://www.sa-ijas.org/gates-of-olympus/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://rovedar.com/akun-pro-kamboja/https://ists.knu.ua/-/akun-pro-vietnam/https://periodicos.iesp.edu.br/slot-luar-negeri/http://opensource.transgaming.com/http://tzell-support.umapped.com/http://rs.transgaming.com/http://cadastro.tecnospeed.com.br/http://xcom.transgaming.com/https://poltekkesbengkulu.ac.id/slot-gacor/https://poltekkesbengkulu.ac.id/akun-pro-jepang/https://journalbio.vnu.edu.ua/slot-vietnam/https://poltekkesbengkulu.ac.id/akun-pro-myanmar/https://journalbio.vnu.edu.ua/akun-pro-thailand/https://library.binawan.ac.id/slot-thailand/https://volyntext.vnu.edu.ua/slot-jepang/https://library.binawan.ac.id/mahjong-ways-2/https://ejournal.itmnganjuk.ac.id/gates-of-olympus/https://alumni.sman2pekanbaru.sch.id/products/sigmaslot/https://kimia.uniga.ac.id/-/slot-demo/https://karir.pdamindramayu.co.id/sugar-rush/https://lppm.stifa.ac.id/akun-pro-platinum/https://lppm.stifa.ac.id/akun-pro-vietnam/http://psb.babussalam.ac.id/mahjong-ways-2/https://library.uniga.ac.id/wp-content/products/akun-pro-kamboja/http://cutups.nascar.com/https://reciss.asuss.gob.bo/akun-pro-kamboja/http://benefits.halfaker.com/https://revistas.utn.ac.cr/slot-luar-negeri/https://revistas.utn.ac.cr/slot-gacor-4d/https://journal.uhe.edu.pk/akun-pro-kamboja/https://aletheia.cinde.org.co/akun-pro-thailand/https://legalreport.tsul.uz/akun-pro-malaysia/http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/akun-pro-jepang/https://ojs2.reserds.vsu.edu.ph/public/product/akun-pro-vietnam/https://ecpp-journal.ru/akun-pro-myanmar/https://reciss.asuss.gob.bo/slot-dana/https://rpj.ru.com/akun-pro-taiwan/https://rpj.ru.com/gates-of-olympus/https://labcotec.ibict.br/ojs/files/sweet-bonanza/https://labcotec.ibict.br/ojs/files/starlight-princess/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/mahjong-ways-2/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/aztec-gems/https://mitrasmart.co.id/sugar-rush/https://universal.ac.id/akun-pro-kamboja/https://universal.ac.id/akun-pro-jepang/https://karir.pdamindramayu.co.id/products/sigma/https://karir.pdamindramayu.co.id/akun-pro-thailand/https://karir.pdamindramayu.co.id/slot-deposit-pulsa/https://satisfy.dsdw.go.th/slot-luar-negeri/https://rpj.ru.com/paito-hongkong/https://www.remap.ugto.mx/slot-demo-pg/https://saludcolectivabv.ucs.gob.ve/slot88/https://www.sa-ijas.org/mahjong-ways-2/https://admin.berjasa.co.id/akun-pro-kamboja/https://admin.berjasa.co.id/gates-of-olympus/https://learning.modernland.co.id/storage/-/akun-pro-kamboja/https://learning.modernland.co.id/gates-of-olympus/https://admin.berjasa.co.id/sugar-rush/https://learning.modernland.co.id/starlight-christmas/https://learning.modernland.co.id/bonanza-gold/https://www.cienciajuridica.ugto.mx/pages/products/starlight-princess-1000/https://learning.modernland.co.id/wild-bounty-showdown/https://member.aosa.org/uploads/slot-gacor-2024/https://www.yuristjournal.uz/pages/products/starlight-christmas/https://member.aosa.org/uploads/gates-of-olympus/https://member.aosa.org/uploads/starlight-princess/https://member.aosa.org/storage/aztec-gems/https://slotgacor2024.pythonanywhere.com/https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/https://jdih.makassarkota.go.id/public/akun-pro-kamboja/https://member.aosa.org/storage/gates-of-gatot-kaca/https://pointer.ternatekota.go.id/-/slot-gacor/https://pointer.ternatekota.go.id/-/pyramid-bonanza/https://pointer.ternatekota.go.id/profile/starlight-princess/https://pointer.ternatekota.go.id/profile/slot-deposit-pulsa/https://web.univ-bba.dz/slot-dana/https://www.agernic.com/gates-of-olympus/https://pcdn.edu.pl/link-terbaik/https://pcdn.edu.pl/sweet-bonanza/https://pythononlinecompiler.com/sigmaslot/https://www.sa-ijas.org/products/mahjong-wins/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/pyramid-bonanza/https://learning.modernland.co.id/products/pt2/http://niaksha-academic.ac.id/rekomendasi-link/https://member.aosa.org/storage/products/platinum/https://pointer.ternatekota.go.id/assets/products/mpo/https://tapchi.hce.edu.vn/slot-hoki/http://skpipm.id/products/zeus-vs-hades/https://pcdn.edu.pl/products/slot-luar-negeri/https://tapchi.hce.edu.vn/link-situs/https://jazindia.com/products/treasures-of-aztec/https://transbahasa.co.id/products/rujak-bonanza/https://journal.uhe.edu.pk/demo-gratis/https://library.binawan.ac.id/products/akun-pro-platinum/https://www.sa-ijas.org/pasarantogel2/https://seer.anafe.org.br/products/zeus-vs-hades/https://vokasi.ui.ac.id/products/idn/https://vokasi.ui.ac.id/products/luar-negeri/https://pcdn.edu.pl/products/pyramid-bonanza/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/kakek-merah-slot/https://ists.knu.ua/docs/products/mpo/https://www.sa-ijas.org/sigma/https://vokasi.ui.ac.id/products/khmer/https://vokasi.ui.ac.id/products/gacor-malam-ini/https://vokasi.ui.ac.id/vendor/situs-pulsa/https://caribjscitech.com/pyramid/https://vokasi.ui.ac.id/vendor/slot-dana/