PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Prezes PIT wziął udział w posiedzeniu zarządu ECTAA
04.12.2015

Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Touroperatorów i Agentów Turystycznych obradował w dniach 26-27 listopada w Bratysławie. Omówiono m.in. zagadnienia związane z wprowadzeniem nowej dyrektywy, wpływ aktów terroryzmu na biznes turystyczny i przedstawiono program działań ECTAA na rok 2016. Polską Izbę Turystyki reprezentował prezes Paweł Niewiadomski.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był pracom w czterech sesjach tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona była szczegółowym zagadnieniom z zakresu wdrożenia nowej dyrektywy do prawa krajowego.

Jak wdrożyć nową dyrektywę

Nowa dyrektywa w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych zostanie opublikowana w europejskim dzienniku urzędowym do końca tego roku. Przepisy wejdą w życie w ciągu w krajach członkowskich w ciągu 30 miesięcy od daty publikacji. Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, już rozpoczęły dyskusję o tym, jak należy implementować pewne jej zapisy do prawa krajowego. Ważnym zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu zarządu ECTAA są chociażby nowe definicje imprez turystycznych, powiązanych usług turystycznych i tzw. pakietów click through oraz to jak te nowe pojęcia będą sprawdzały się w praktyce.

Poruszono też kwestię zapisów związanych z rezygnacją z imprezy. Jeden z nich mówi o tym że klient ma prawo zrezygnować z imprezy w razie wystąpienia „siły wyższej”. Debatowano o tym, jak rozumieć ten zapis w świetle wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych ostrzeżeń przed podróżowaniem. Zwrócono uwagę na problem 100% opłat za rezygnację w przypadku ofert first i last minute oraz na to, czy należy wprowadzać zmiany w prawie krajowym dotyczącym postępowania w razie nieprawidłowego wykonania usługi.

Problemy rodzą się również w związku z zapisami dyrektywy mówiącymi o zabezpieczeniach finansowych dla klientów. Zastanawiano się m.in. jak wprowadzić w życie zapis o zabezpieczeniach dla powiązanych usług turystycznych oraz jak przygotować się wcześniej do planowanego za trzy lata unijnego raportu na temat funkcjonowania zapisów dyrektywy regulujących sprzedaż usług turystycznych online.

„Wchodzimy w kluczowy dla branży etap prac nad nowym prawem w turystyce. Szczegółowe rozwiązania wdrażające zapisy nowej dyrektywy do nowego prawa i to, jak rozwiązania te sprawdzą się w praktyce, będą stanowiły o jakości tego prawa. Polska Izba Turystyki w ramach prac w ECTAA zamierza jak najszybciej przystąpić do konsultowania poszczególnych zapisów, zarówno na szczeblu krajowym, jak też europejskim.” – komentuje Paweł Niewiadomski.

Problemy agentów IATA

Kolejna sesja poświęcona była najnowszym problemom agentów IATA. Poruszono sprawę wdrożenia nowego systemu Gen ISS, do wprowadzenie którego IATA otrzymała mandat podczas posiedzenia PAConf/38. IATA zapowiedziała, że na specjalnym posiedzeniu w 2016 r. przedstawi pełen zestaw nowych regulacji, które będą w związku z tym przyjęte. Prawdopodobnie wejdą one w życie w 2017 r. W tym celu utworzony zostanie specjalną grupę roboczą, do prac w którym zaproszona została ECTAA.

Podczas ostatniego spotkania Wspólnej Rady Światowej Agencji Pasażerskiej (Passenger Agency Programme Global Joint Council PAPGJC) IATA poinformowała, że przeprowadzone zostały konsultacje branżowe dotyczące nowego modelu akredytacji. Skonsultowano też z niektórymi agentami sprzedaży detalicznej nowy schemat „łatwych płatności”. Ze wstępnych analiz IATA wynika, że istnieje spore zainteresowanie akredytacją w IATA wśród agentów. Dotyczą one jednak głównie rynków rozwijających się i nie odzwierciedlają tendencji wśród europejskich agentów turystycznych. Sporo kwestii związanych z akredytacją IATA oraz szczegółowych rozwiązań pozostaje więc do rozwiązania z udziałem ECTAA.

Omówiono też kwestie związane z Nowym Modelem Dystrybucji (NDC). IATA przedstawiła raport w tej sprawie 20 października 2015 r. ECTAA nie brała udziału w projekcie, jednak w związku z coraz większym zainteresowaniem NDC ze strony europejskich przewoźników, organizacja zamierza wznowić debatę w tej sprawie.

Sprawa Malevu trafia na wokandę

Poruszono też sprawę agentów poszkodowanych na skutek bankructwa linii Malev. Jak ustalono podczas Walnego Zgromadzenia ECTAA w 2014 r., organizacja przeprowadziła prawne konsultacje w sprawie wszczęcia postępowania w tej sprawie przeciwko IATA, w celu odzyskania przez agentów utraconych wpłat. Ustalono, że sprawa postawiona będzie przed sądem w Holandii i że agenci z innych krajów będą mogli dołączyć do pozwu zbiorowego. Sprawa została wniesiona przed sądem w Amsterdamie. W sumie do ECTAA przekazano 194 pełnomocnictwa, w tym pięć z Polski. Pierwsza rozprawa odbędzie się 3 lutego 2016r.

Nowe wyzwania dla touroperatorów i agentów

Podczas kolejnej sesji zarząd ECTAA omówił wyzwania, przed którymi stoją agenci turystyczni i touroperatorzy. Jak podkreślił prezes ECTAA Lars Thykier, rynek turystyczny ulega stałym przekształceniom i oferuje coraz to nowe szanse. Stawia też przedsiębiorców przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest pojawienie się nowych zachowań konsumenckich i trendów, które mogą podważyć biznesowy sens działalności agentów turystycznych i touroperatorów. Poważnym problemem jest też kwestia kwalifikacji i kompetencji kadry turystycznej w kontekście obecnych trendów rynkowych związanych ze sprzedażą online.

W związku z tym członkowie ECTAA przeprowadzili projekty badawcze, które choć dotyczą tylko ich rynków krajowych, mogą naświetlać trendy obecne również w innych krajach.

Jak będzie wyglądał rynek?

Jednym z nich jest raport „Travel Tomorrow”, który holenderska organizacja ANRV zleciła badawczej firmie CapGemini, specjalizującej się w nowych technologiach. Badanie przeprowadzono w ścisłej współpracy z holenderskimi touroperatorami, agentami turystycznymi i dostawcami usług. Badano zachowania i typy konsumentów, ich preferencje oraz sposób kupowania usług turystycznych online.

Podczas obrad 27 listopada zajęto się sprawami wewnętrznymi i organizacyjnymi ECTAA, omówiono też temat ostatnich wydarzeń w destynacjach turystycznych. Stwierdzono, że ostatnie tragiczne wydarzenia w Paryżu i inne zamachy terrorystyczne mają wpływ na turystykę międzynarodową. Tematy te zostały poruszone na posiedzeniu Komisji ds. Destynacji i Turystyki Przyjazdowej, które odbyło się 16 listopada. Członkowie Komisji odbyli długą dyskusję o tym, jak wydarzenia te wpłyną na rynek turystyczny.

Terroryzm a turystyka

Coraz częściej zdarzające się zamachy terrorystyczne, z których część wymierzona jest bezpośrednio w turystów oraz w miejsca często przez nich odwiedzane, będą miały wpływ nie tylko na kraje, w których mają miejsce, ale na cały rynek usług turystycznych. Przede wszystkim, spowodują zaostrzenie kontroli granicznych, procedur bezpieczeństwa na lotniskach, stacjach kolejowych etc., co może – paradoksalnie – obniżyć poczucie bezpieczeństwa związanego z podróżowaniem.

Członkowie Komisji zastanawiali się, jakie działania podejmie w tej sytuacji ECTAA: czy powinna zintensyfikować komunikację i do kogo ją kierować, a jeśli tak – jakie treści powinna przekazywać. Zastanawiano się, jak zwiększać u klientów poczucie bezpieczeństwa podczas podróży, mówiono o konieczności współpracy między członkami ECTAA a destynacjami partnerskimi.

Branża w nowej rzeczywistości

„Niewątpliwie mamy do czynienia z nową rzeczywistością, w której branża turystyczna musi się odnaleźć. Co prawda zamachy terrorystyczne w skali globalnej nadal są zdarzeniami incydentalnymi, ale nie pozostają bez wpływu na życie każdego z nas, a także na biznes turystyczny. Polska Izba Turystyki podejmuje i będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, by wspomóc przedsiębiorców i klientów w tym trudnym okresie. Jestem przekonany, że w perspektywie długofalowej wydarzenia te nie będą miały trwałego wpływu na rozwój rynku turystycznego.” – podsumowuje Paweł Niewiadomski.