PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Komisarz Bieńkowska gościem konferencji ECTAA
22.05.2015

Podczas posiedzenia ECTAA, które odbyło się 21 maja w Budwie, gościnną prezentację przedstawiła Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Polską Izbę Turystyki reprezentował jej prezes Paweł Niewiadomski.

W swoim wystąpieniu Komisarz Bieńkowska przedstawiła osiem priorytetów dla turystyki, którymi zamierza się zająć za swojej kadencji w Komisji. Szczegółowy plan działań zostanie przedstawiony podczas Europejskiego Forum Turystycznego w Luksemburgu w dniach 17-18 września. Podczas spotkania w Budwie zasygnalizowała, jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu zrealizowania poszczególnych priorytetów.

Nie ze wszystkimi priorytetami wyznaczonymi przez Komisję zgadzają się członkowie Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej ECTAA (w tym PIT), część natomiast ma ich pełne poparcie. ECTAA włączała się już w większość prac związanych z realizacją tych celów, które leżą w interesie organizatorów i agentów turystycznych.

„Obecność Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej na konferencji w Budwie cieszy mnie podwójnie. Po pierwsze, jest to przejaw zainteresowania Komisji możliwościami lepszego wykorzystania potencjału turystyki jako ważnej gałęzi europejskiej gospodarki, po drugie zaś możliwość osobistego przedyskutowania i ustalenia wspólnej strategii dla rozwoju przemysłu turystycznego.” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Europejska Komisja ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw przyjęła dla turystyki następujące priorytety:

1. Stworzenie ram prawnych dla turystyki na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym

W 2014 roku prowadzono konsultacje, w ramach których starano się określić, jakie kwestie prawne i administracyjne mają wpływ na rozwój turystyki. W konsultacjach tych uczestniczyła m.in. ECTAA. W ich rezultacie stwierdzono, że istnieje potrzeba usprawnienia tych regulacji tak, aby w płynny sposób wspierały, a nie hamowały rozwój turystyki. Dotyczy to przede wszystkim prawa konsumenckiego i podatkowego.
W pracach tych aktywnie uczestniczy ETCAA. Organizacja stoi na stanowisku, że należy unikać nadmiernego rozrastania się obowiązków podatkowych w krajach wspólnoty, ponieważ w efekcie Europa staje się mało konkurencyjnym, zbyt drogim kierunkiem turystycznym.

ECTAA podkreśla też, że należy znowelizować procedurę VAT marża dla agentów turystycznych, ponieważ obecnie rozliczanie się z fiskusem staje się zbyt uciążliwe (zniesiono możliwość globalnej kalkulacji marży).

2. Wspieranie cyfryzacji turystycznych małych i średnich przedsiębiorstw

Nowe technologie są kluczowe dla zwiększania konkurencyjności branży turystycznej, jednak europejskie małe i średnie firmy turystyczne są mocno opóźnione jeśli chodzi o stopień wykorzystywania tego potencjału. Komisja Europejska zainicjowała kilka projektów mających na celu przyspieszenie cyfryzacji tych firm.

W ramach tego priorytetu, Komisarz Bieńkowska zamierza uwzględnić turystykę w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, przyjętej 6 maja 2015 roku.

ECTAA zamierza ocenić tę strategię pod kątem priorytetów dla turystyki i sprawdzić, czy wszystkie aspekty są należycie uwzględnione. Niepokój wzbudzać może bowiem to, jaki wpływ będzie miała ona na rozwój firm, które działają głównie za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedaży.

3.Zwiększanie kompetencji I umiejętności pracowników turystyki

Kwalifikacje profesjonalistów branży turystycznej są kluczowym elementem jakości usług w tym sektorze. Ich brak jest jedną z barier spowalniających zwiększanie konkurencyjności europejskiej turystyki. Istnieje potrzeba sprawdzenia poziomu kompetencji branży turystycznej, a także wsparcia edukacji i szkolenia oraz stworzenia narzędzi do e-learningu.

4. Promowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, między innymi poprzez wprowadzenie Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki

Rozwój zrównoważonej turystyki jest podstawowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność turystyczną Europy. Dlatego ważne jest, aby zwiększać świadomość branży i klientów w tym temacie. W tym celu Komisja proponuje m. in. zorganizowanie w kwietniu 2016 roku wspólnej konferencji UE i UNWTO na temat etyki i zrównoważonej turystyki

Według ECTAA, Agenda powinna uwzględniać obecnie istniejące narzędzia służące do promocji turystyki zrównoważonej i dobrych praktyk rynkowych, takie jak Travelife, aby uniknąć duplikowania działań oraz mnożenia obowiązków. Podkreśla też, że UE powinna przeznaczyć dodatkowe środki, aby zapewnić kontynuację wprowadzonych już projektów.

5. Likwidowanie sezonowości w turystyce

Sezonowość ciągle stanowi wyzwanie dla sektora turystycznego, często ma negatywny wpływ na gospodarkę poszczególnych kierunków turystycznych, a także na społeczeństwo, kulturę i środowisko. Należy więc likwidować sezonowość, szczególnie w przypadku turystyki seniorów i młodzieży oraz wspierać zwiększanie zróżnicowania oferty turystycznej.

ECTAA już od dawna podkreśla, jak ważne jest likwidowania sezonowości w turystyce oraz pozytywne skutki przedłużania sezonów turystycznych, a także usuwania barier dla rozwoju turystyki seniorów. Podkreśla, że Komisja i żadne organa władzy nie powinny ingerować w tworzenie produktów turystycznych i że to powinien regulować wyłącznie wolny rynek. Wyjątkiem mogą być wyłącznie kwestie związane z rozwojem infrastruktury turystycznej.

6. Rozwój siatki połączeń

Poważnym wyzwaniem turystyki europejskiej jest niewystarczająca oferta transportowa. Jej rozwój jest jednym z kluczowych czynników rozwoju całego przemysłu turystycznego. Dotyczy to przede wszystkim obszarów peryferyjnych, w których turystyka jest motorem rozwoju gospodarczego, a czasami jego podstawą.
ECTAA uczestniczy przede wszystkim w pracach mających na celu zwiększenie siatki połączeń kolejowych oraz rozwój infrastruktury kolejowej. Poza tym aspektem, ten priorytet nie jest szczególnie ważny dla członków organizacji.

7.Wspólna promocja Europy jako kierunku turystycznego na rynkach zewnętrznych

Europa jest światowym kierunkiem numer jeden w turystyce. Jednak w świetle rosnącej konkurencji ze strony krajów rozwijających się, przewiduje się, że jej udział w międzynarodowym rynku będzie spadał. Aby więc zachować pozycję lidera, należy wspierać promocję Europy i krajów wspólnoty, a przede wszystkim międzynarodowych, tematycznych produktów turystycznych.

Kwestie te zostały omówione na spotkaniu ECTAA w Tallinie. Mieszane były oceny pomysłu na wspólną promocję Europy jako kierunku turystycznego na ważnych rynkach spoza wspólnoty. Swoje stanowisko w tej sprawie ECTAA przedstawiła na ITB w Berlinie, przypominając, że rozwój turystyki leży w kompetencjach krajów członkowskich. Ponadto, żadna inicjatywa nie powinna prowadzić do nakładania nowych podatków czy opłat na firmy turystyczne. Zanim więc rozpocznie się promowanie Europy, należy postawić na zwiększenie jej konkurencyjności, przystępności cenowej oraz złagodzenie polityki wizowej.

8. Usprawnienie zarządzania turystyką

Regulowanie turystyki na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym jest kwestią skomplikowaną, w której rolę odgrywają różne rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych. Należy usprawnić zarządzanie turystyką zarówno w samej Komisji jak i pomiędzy Komisjami oraz pozostałymi organami administracyjnymi w UE. Problem ten dotyczy również administracji rządowej poszczególnych krajów członkowskich.

Komisja podkreśla, że branża turystyczna powinna mówić jednym głosem. Jest zbyt rozdrobniona i istnieje zbyt wiele organizacji, które nie koordynują swoich działań. W udziale w europejskim PKB turystyka ma znaczny udział, większy niż np. branża motoryzacyjna, lecz ta ostatnia ma silniejsze lobby. Na światowym poziomie istnieje WTTC. W związku z tym, według Komisji w Europie można by utworzyć analogiczną organizację, która reprezentowałaby interesy całego rynku.

ECTAA pracuje już z sześcioma innymi organizacjami branżowymi w ramach NET-u (sieci komunikacji dla prywatnego sektora turystycznego w Europie). Współpraca ta będzie kontynuowana, ale przez rozdrobnienie branży ciężko jest o stworzenie jednej wspólnej organizacji parasolowej dla całej Europy.

„To było bardzo dobre, merytoryczne i owocne spotkanie. Myślę, że dzięki niemu strategia rozwoju turystyki w Europie ma szanse zyskać na spójności. Cieszę się, że mieliśmy możliwość przekazać Komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej opinię branży turystycznej na temat poszczególnych priorytetów dla naszego sektora. Ufam, że jest to początek owocnej współpracy przy skutecznym likwidowaniu barier hamujących rozwój turystyki.” – podsumował Paweł Niewiadomski.

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnie działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) to stowarzyszenie zrzeszające samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których zrzeszeni są agenci turystyczni i organizatorzy turystyki. Organizacja założona została w 1961 roku w Bad Kreuznach w Niemczech przez sześć organizacji założycielskich. Obecnie ECTAA reprezentuje interesy stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem ECTAA w Polsce jest Polska Izba Turystyki.


Więcej informacji: Marzena Zarzycka
rzecznik_pit@pit.org.pl
022 826 55 36
698 400 088