PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Kongres PIT: branża turystyczna chce promować wyższe standardy
20.04.2015

Zakończyły się obrady Kongresu Polskiej Izby Turystyki w Izraelu. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest prawo oraz jakość usług turystycznych.

Hasłem tegorocznego Kongresu PIT było: „O dobre prawo i wysokie standardy w turystyce”. Zawiera ono w sobie cele, które członkowie PIT zamierzają osiągnąć w najbliższych latach. Prace merytoryczne podjęte na Kongresie miały na celu zdiagnozowanie problemów, które hamują rozwój polskiej turystyki i dobranie odpowiednich środków służących do ich wyeliminowania.

Hasło wyraża to co dla turystyki najważniejsze i co jej najbardziej potrzebne. W porządku obrad Kongresu postawiono zarówno sprawy gruntownych zmian w prawie turystycznym, które jest jednym z fundamentów naszej działalności gospodarczej, jak i sprawy wysokich standardów usług turystycznych, zależne od dobrego prawa.

„W sprawie standardów sami mamy wiele do zrobienia. Chodzi tu nie tylko o wysoki standard ustalanych przez przedsiębiorców turystycznych warunków świadczenia usług turystom ale również właściwe ułożenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W tych sprawach normy postępowania, zasady dobrych praktyk mają znaczenie nie do przecenienia i o nich chcemy rozmawiać na Kongresie.” – powiedział otwierając obrady Kongresu Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

„W kwestii zmian w prawie możemy zrobić głównie to, co robimy od lat. Dopominać się o kompleksową nowelizację, o podjęcie sprawy szarej strefy, o zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o uwzględnienie w prawie tych zmian, które wynikają z postępu cywilizacyjnego i coraz wyższych wymagań turystów w odniesieniu do jakości usług turystycznych. Możemy i chcemy brać aktywny udział w procesie legislacyjnym.” – dodał.

W Kongresie PIT udział wzięli członkowie Izby oraz zaproszeni goście: Oren Drori, dyrektor marketingu w Ministerstwie Turystyki Izraela, który reprezentuje Doktora Uzi Landaura, Ministra Turystyki Izraela, Tomasz Jędrzejczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jego Ekscelencja Jacka Chodorowicz, Ambasador RP w Tel Avivie, Asaf Zamir, zastępca burmistrza Tel Avivu, Michel de Blust, Sekretarz Generalny ECTAA,
Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystyki, Honorata Pierwola, prezes SPATA (Society of Polish American Travel Agents) oraz Anna Zohar-Żak, dyrektor Izraelskiego Rządowego Centrum Turystyki w Polsce.

Rafał Szmytke, prezes POT poruszył w swoim wystąpieniu m.in. temat współpracy z branżą oraz zwiększenia podmiotom z branży turystycznej dostępności do informacji o rynku turystycznym za pomocą szkoleń, narady i warsztatów.

Podczas obrad plenarnych zaprezentowano efekty prac Komisji Problemowych, które obradowały dnia poprzedniego.

Komisja ds. Turystyki Wyjazdowej zajęła się kwestią koniecznych zmian w prawie turystycznym. Przedsiębiorcom turystycznym i turystom potrzebne są: dobre prawo turystyczne i oparte na nim usługi turystyczne o wysokim standardzie, a prawo turystyczne wymaga gruntownych zmian postulowanych od wielu lat przez Polską Izbę Turystyki.

Niestety, prace nad tymi zmianami wstrzymano ze szkodą dla przedsiębiorców turystycznych i turystów. Kongres PIT uważa więc, że właściwe organy państwowe powinny niezwłoczne wznowić i dokończyć te prace oraz stworzyć lepsze warunki do udziału samorządu gospodarczego turystyki przy opracowywaniu zmian prawa turystycznego. Kongres w szczególności apeluje o nową ustawę o turystyce, która kompleksowo ureguluje wszelkie obszary działalności turystycznej.

Omówiono też sprawę systemu sygnalizacji i ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli polskich przebywających za granicą. PIT zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach nad jego modyfikacją. Stwierdzono, że konieczne jest usprawnienie systemu tak, aby zapewniał dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach i wskazywał touroperatorom jasne procedury postępowania w takich przypadkach. W pracach nad modyfikacją tego systemu powinna brać udział Polska Izba Turystyki.

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej zauważyła, że branża turystyczna powinna stworzyć system współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją Polski za granicą na każdym szczeblu. PIT powinna być jeszcze bardziej aktywna w kontaktach z ROT-ach, LOT-ach. Powrócono też do tematu uciążliwych konsekwencji wprowadzenia nowego systemu rezerwacyjnego przez Muzeum Auschwitz. Stwierdzono, że w takich przypadkach władze Izby powinny podejmować działania na szczeblu ministerialnym, ale także nadawać odpowiedni do sytuacji wydźwięk medialny. Ponadto omówiono temat środków finansowych dostępnych w ramach wsparcia eksportu i MSP dostępnych m.in. w Ministerstwie Gospodarki, lokalnych samorządach.

Komisja ds. Agentów przedstawiła założenia dla umów agencyjnych z touroperatorami, które PIT powinna promować jako korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Celem jest, aby umowa była jasna, napisana zrozumiałym językiem, logiczna, wolna od sprzeczności, nie wymagająca interpretacji – dla uniknięcia konfliktogennych zabiegów interpretacyjnych, sporów i procesów sądowych, a także aby była ekwiwalentna w zakresie odpowiedzialności stron.

Obradowała również Komisja ds. Obiektów Noclegowych. Bycie właścicielem nieruchomości jest przy obowiązujących uregulowaniach prawnych bardzo ryzykowne, ze względu na nieprzewidywalne prawo, podatki, opłaty samorządowe, wymogi, np. Straży Pożarnej, czy problemy z bankami. Komisja omówiła w związku z tym konieczne zmiany w aktach prawnych, które ułatwią przedsiębiorcom funkcjonowanie. Omówiono też m.in. problem kategoryzacji hoteli, tak aby uwzględniała ona bardzo dynamiczne zmiany na rynku turystycznym, postęp technologiczny, masowe wchodzenie sieci hotelowych do Polski i zmieniające się oczekiwania klientów. Poruszono również kwestię współpracy z POT i konsultowania z branżą działań promocyjnych mających na celu zwiększenia zagranicznego popytu na usługi polskich hotelarzy.

Z kolei Zespół ds. Turystyki Młodzieżowej zajął się tematem promocji świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych dla młodzieży oraz edukacji organizatorów wypoczynku i turystyki szkolnej w zakresie dobrych praktyk. Apeluje też do MEN o przyśpieszenie prac nad ustawą o systemie oświaty w zakresie przepisów odnoszących się do wypoczynku dzieci i młodzieży. Uważa też, że należy jak najszybciej wyeliminować przepisy oświatowe regulujące organizację wypoczynku i turystyki szkolnej poprzez nowelizację ustawy o Turystyce.

Ważne tematy poruszyła Komisja ds. Agentów IATA, która zajęła się dobrymi praktykami współpracy z liniami lotniczymi. Podejmowane przez niektóre z nich nieetyczne działania wywołują sprzeciw agentów. Linie zamieszczają na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych i platformach handlowych reklamy zachęcające do kupowania biletów tylko na ich stronach oraz we własnych biurach. Ponadto, zatwierdzone przez PaConf (Konferencję Pasażerską) nowe, zaostrzone kryteria finansowe, które spełniać będą musieli polscy agencji IATA, stanowiły będą duże zagrożenie dla branży. Zamiast dwutygodniowego cyklu płatności za bilety, wprowadzony zostanie obligatoryjnie termin tygodniowy. Z tymi i innymi problemami PIT zamierza zmierzyć się współpracując z partnerami, takimi jak zrzeszenie APJC, FAG czy ECTAA.

„Jestem przekonany, że polska branża turystyczna jest w stanie zrealizować wszystkie wypracowane podczas Kongresu cele. Polska turystyka ma olbrzymi potencjał i jest w stanie zwiększyć swój udział w wypracowywaniu PKB, jednak aby potencjał ten w pełni wykorzystać, musimy usuwać bariery rozwoju turystyki. Podkreślam, że w procesie tym wiele wymagać będziemy od siebie i że dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca z partnerami zewnętrznymi była jak najbardziej konstruktywna.” – powiedział Paweł Niewiadomski.