PIT - Polska Izba Turystyki

 Członkostwo

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Jak zostać członkiem PIT?

» Start » Jak zostać członkiem PIT?

Polska Izba Turystyki jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. PIT liczy obecnie około 400 członków i posiada oddziały w takich miastach Polski jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Poznań, Wrocław, co daje razem około 2000 podmiotów turystycznych.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są: organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, szkoły wyższe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty których działalność jest związana z turystyką.

Celem głównym Izby i jej Członków jest wypełnianie obowiązków statutowych. Zadaniem Polskiej Izby Turystyki jest wszechstronne działanie na rzecz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w PIT, reprezentowanie członków PIT na forum rządowym oraz międzynarodowym oraz prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego.

Przynależność do Polskiej Izby Turystyki daje wiele możliwości. To przede wszystkim wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dostęp do najnowszych informacji związanych z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług VAT, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członkowie PIT mają możliwość uczestniczenia w targach turystycznych polskich i międzynarodowych na preferencyjnych zasadach, oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach turystyki światowej. Dzięki uczestnictwu PIT w ECTAA Członkowie Izby mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z uczestnictwem branży turystycznej w nowych warunkach unijnych.

Polska Izba Turystyki jest otwarta na przyjęcie nowych członków. Warunkiem przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki jest:

  • wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej oraz ankiety członka/kandydata PIT do siedziby Biura Wykonawczego PIT,
  • pisemna rekomendacja dwóch członków PIT potwierdzona podpisem i pieczątką,
  • pozytywna opinia Rady Wojewódzkiego Oddziału PIT, a w przypadku gdy PIT nie posiada swojego oddziału w danym województwie, deklaracje opiniuje Biuro Wykonawcze PIT z siedzibą w Warszawie.
     
    Firma deklarująca swoje przystąpienie do PIT zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, realizacji uchwał władz Izby, czynnego udziału w pracach Izby oraz opłacania składek.
     

Uchwała Nr 28/2017/RN/E
Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki
z dnia 21.08.2017 r.
w sprawie ujednolicenia zasad naliczania składek członkowskich i opłaty wpisowej

 

Na podstawie § 38 pkt 11 Statutu Polskiej Izby Turystyki Rada Naczelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się roczne składki członkowskie dla wymienionych niżej członków zwyczajnych Polskiej Izby Turystyki („Izba”) w wysokości:

1) agenci turystyczni i pośrednicy turystyczni zatrudniający do:

a) 1-2 osób – 660 PLN,
b) 3-5 osób – 960 PLN,
c) 6-10 osób – 1.200 PLN,
d) Powyżej 10 osób – 1.920 PLN,

2) organizatorzy turystyki zatrudniający do:

a) 5 osób – 1.440 PLN,
b) 10 osób – 1.680 PLN,
c) powyżej 10 osób – 2.870 PLN,

3) inne podmioty prowadzące działalność w sferze turystycznej niż wymienione w pkt. 1 i 2 zatrudniające do:

a) 5 osób – 1.440 PLN,
b) 10 osób – 1.920 PLN,
c) powyżej 10 osób – 2.870 PLN,

4) piloci i przewodnicy prowadzący działalność gospodarczą – 660 PLN.
5) podmioty świadczące usługi gastronomiczne – 960 PLN;
6) podmioty świadczące usługi hotelarskie:

a) agroturystyka, pensjonaty, sezonowe obiekty hotelarskie i inne sezonowe obiekty świadczące usługi noclegowe – 660 PLN,
b) hotele i całoroczne obiekty noclegowe do 60 miejsc – 960 PLN,
c) inne niż wymienione pod lit. b) i d) hotele i całoroczne obiekty noclegowe – 1.440 PLN,
d) hotele skategoryzowane na 3 lub więcej gwiazdek – 1.680 PLN,

7) przewoźnicy turystyczni (przewoźnicy świadczący usługi transportowe związane z działalnością turystyczną) posiadający:

             a) do 5 środków transportu – 960 PLN,
             b) do 10 środków transportu – 1.920 PLN,
             c) powyżej 10 środków transportu – 2.870 PLN.

2. Członkowie zwyczajni Izby wymienieni w ust. 1 pkt 1-7, prowadzący działalność w dwóch jednostkach organizacyjnych lub w większej liczbie jednostek organizacyjnych, oprócz składki wynikającej z odpowiedniego postanowienia ust. 1 pkt 1-7 płacą dodatkowo od drugiej lub każdej kolejnej jednostki organizacyjnej składkę w wysokości 350 PLN.

§ 2.

Członkowie stowarzyszeni Izby płacą składki członkowskie w wysokości 50% kwot określonych w § 1 dla członków zwyczajnych.

§ 3.

Ustala się wysokość wpisowego dla nowych członków Izby w wysokości- 480 PLN.

§ 4.

Dane dotyczące liczby zatrudnionych, liczby miejsc noclegowych oraz liczby środków transportu niezbędne do określenia wysokości składki na dany rok kalendarzowy podaje członek Izby w pisemnym oświadczeniu składanym we właściwym oddziale PIT.

§ 5.

1. Składki członkowskie, o których mowa w § 1 i w § 2, należy wpłacać nie później niż w podanych niżej terminach bezpośrednio na konto Oddziału Wojewódzkiego, na którego terenie działania ma swoją siedzibę członek Izby:

1) nie mniej niż 25% składki rocznej – do 30 stycznia danego roku,
2) nie mniej niż 25% składki rocznej – do 30 kwietnia danego roku,
3) pozostałą część składki rocznej – do 30 czerwca danego roku.

2. Oddziały Wojewódzkie zatrzymują 50% wpłaconych kwot składek z przeznaczeniem na finansowanie własnej działalności, a pozostałe 50% wpłaconych kwot składek przekazują na konto Polskiej Izby Turystyki. Zasady rozliczeń określa uchwała nr 7/2017/RN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozliczeń finansowych między Oddziałami Wojewódzkimi Polskiej Izby Turystyki a Biurem Wykonawczym Izby z tytułu składek członkowskich oraz innych należności.

3. Składki za jednostki organizacyjne wpływają w 1/3 do Oddziału na terenie którego zarejestrowana jest jednostka macierzysta członka PIT, w 1/3 do Oddziału na terenie którego funkcjonuje jednostka organizacyjna i w 1/3 do Biura Wykonawczego. W przypadku gdy relacja dotyczy Oddziału i Biura Wykonawczego składka dzielona jest po 50%. Rozliczenia dokonuje jednostka PIT, na której terenie zarejestrowana jest jednostka macierzysta członka.

4. Wpłaty tytułem składek członkowskich pokrywają w pierwszej kolejności najstarsze zobowiązania z tytułu składek członka wobec Izby.

5. W przypadku zmiany siedziby członka Izby, w wyniku której zmianie ulega również właściwy Oddział Wojewódzki, należność z tytułu składek członkowskich zostanie przypisana właściwemu Oddziałowi Wojewódzkiemu od 1 stycznia kolejnego roku w celu nienaruszenia struktury budżetów na dany rok uchwalonych przez Walne Zgromadzenia Oddziałów Izby oraz budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Izby.

§ 6.

Wpisowe, o którym mowa w § 3, należy wpłacać nie później niż do 15 dni od dnia podjęcia przez właściwy organ Izby uchwały o przyjęciu danego podmiotu w poczet członków Izby.

§ 7.

1. Oddziały Wojewódzkie przekazują wpłacone kwoty wpisowego na konto Polskiej Izby Turystyki w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została wpłata.

2. Znosi się opłaty o jakich mowa w §1, §2, §3 niniejszej uchwały wobec międzynarodowych organizacji turystycznego samorządu gospodarczego oraz krajowych organizacji samorządu gospodarczego, z wyłączeniem organizacji działających w branży turystycznej w przypadku członkostwa wzajemnego:

a) Izby i międzynarodowych organizacji turystycznego samorządu gospodarczego,
b) Izby i krajowych organizacji samorządu gospodarczego, z wyłączeniem organizacji działających w branży turystycznej”.

3. Składki członkowskie należne od towarzystw ubezpieczeniowych określa uchwała nr 36/2015/RN/E z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego towarzystwa ubezpieczeń – członka Polskiej Izby Turystyki.

§ 8.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 r. i zastępuje dotychczasowe uchwały władz Izby dotyczące składek członkowskichi wpisowego, z wyjątkiem uchwały wymienionej w § 7 ust. 3.

2. Uchwała nie narusza postanowień uchwały nr 7/2017/RN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozliczeń  inansowych między Oddziałami Wojewódzkimi Polskiej Izby Turystyki a Biurem Wykonawczym Izby z tytułu składek członkowskich oraz innych należności.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Wykonawczym Polskiej Izby Turystyki w godzinach 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku), tel: 22 826 55 36, 826 55 53, e-mail: biuro@pit.org.pl