PIT - Polska Izba Turystyki

 Członkostwo

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Jak zostać członkiem PIT?

» Start » Jak zostać członkiem PIT?

Polska Izba Turystyki jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. PIT liczy obecnie około 400 członków i posiada oddziały w takich miastach Polski jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Poznań, Wrocław, co daje razem około 2000 podmiotów turystycznych.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są: organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, szkoły wyższe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty których działalność jest związana z turystyką.

Celem głównym Izby i jej Członków jest wypełnianie obowiązków statutowych. Zadaniem Polskiej Izby Turystyki jest wszechstronne działanie na rzecz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w PIT, reprezentowanie członków PIT na forum rządowym oraz międzynarodowym oraz prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego.

Przynależność do Polskiej Izby Turystyki daje wiele możliwości. To przede wszystkim wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dostęp do najnowszych informacji związanych z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług VAT, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członkowie PIT mają możliwość uczestniczenia w targach turystycznych polskich i międzynarodowych na preferencyjnych zasadach, oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach turystyki światowej. Dzięki uczestnictwu PIT w ECTAA Członkowie Izby mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z uczestnictwem branży turystycznej w nowych warunkach unijnych.

Polska Izba Turystyki jest otwarta na przyjęcie nowych członków. Warunkiem przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki jest:

  • wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej oraz ankiety członka/kandydata PIT do siedziby Biura Wykonawczego PIT,
  • pisemna rekomendacja dwóch członków PIT potwierdzona podpisem i pieczątką,
  • pozytywna opinia Rady Wojewódzkiego Oddziału PIT, a w przypadku gdy PIT nie posiada swojego oddziału w danym województwie, deklaracje opiniuje Biuro Wykonawcze PIT z siedzibą w Warszawie.
     
    Firma deklarująca swoje przystąpienie do PIT zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, realizacji uchwał władz Izby, czynnego udziału w pracach Izby oraz opłacania składek.
     

Uchwała Nr 19/2021
Rady Polskiej Izby Turystyki
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie składek członkowskich w Polskiej Izbie Turystyki 
 

Na podstawie § 40 pkt 12 i § 65 ust. 3 statutu Polskiej Izby Turystyki Rada Izby uchwala, co następuje:


                                                                                  § 1

W uchwale Nr 28/2017/RN/E Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie ujednolicenia zasad naliczania składek członkowskich i opłaty wpisowej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się roczne składki członkowskie dla wymienionych niżej członków zwyczajnych Polskiej Izby Turystyki („Izba”) uiszczających składki w systemie ratalnym w wysokości:


1) agenci turystyczni i pośrednicy turystyczni zatrudniający do:
a) 1-2 osób - 800 zł
b) 3-5 osób - 1160 zł
c) 6-10 osób - 1440 zł
d) Powyżej 10 osób - 2310 zł


2) organizatorzy turystyki zatrudniający do:
a) 5 osób - 1730 zł
b) 10 osób - 2020 zł
c) powyżej 10 osób - 3450 zł


3) inne podmioty prowadzące działalność w sferze turystycznej niż wymienione w pkt. 1 i 2
zatrudniające do:
a) 5 osób - 1730 zł
b) 10 osób - 2310 zł
c) powyżej 10 osób - 3450 zł


4) piloci i przewodnicy prowadzący działalność gospodarczą – 800 zł


5) podmioty świadczące usługi gastronomiczne – 1160 zł


6) podmioty świadczące usługi hotelarskie:
a) agroturystyka, pensjonaty, sezonowe obiekty hotelarskie i inne sezonowe obiekty
świadczące usługi noclegowe - 800 zł
b) hotele i całoroczne obiekty noclegowe do 60 miejsc - 1160 zł
c) inne niż wymienione pod lit. b) i d) hotele i całoroczne obiekty noclegowe - 1730 zł
d) hotele skategoryzowane na 3 lub więcej gwiazdek - 2020 zł


7) przewoźnicy turystyczni ( przewoźnicy świadczący usługi transportowe związane z
działalnością turystyczną) posiadający:
a) do 5 środków transportu - 1160 zł
b) do 10 środków transportu - 2310 zł
c) powyżej 10 środków transportu - 3450 zł.;


2) po § 1 dodaje się § 1a. w brzmieniu:
„§ 1a. Członkowie zwyczajni Izby wymienieni w § 1 prowadzący działalność w dwóch jednostkach organizacyjnych lub w większej liczbie jednostek organizacyjnych, oprócz składki wynikającej z odpowiedniego postanowienia powołanych paragrafów płacą od drugiej lub każdej kolejnej jednostki organizacyjnej składkę w wysokości 350 zł.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Członkowie stowarzyszeni Izby płacą składki członkowskie w wysokości 50% kwot określonych w § 1 i 1a. dla członków zwyczajnych.”;
4) w § 5 w ust. 1 zdanie wstępne wyrazy: „§ 1 i § 2” zastępuje się wyrazami: „§ 1 - § 2”,
5) w § 7:
w ust. 2 wyrazy: „§ 1, § 2, § 3” zastępuje się wyrazami: „§ 1- § 3”,
w ust. 3 po wyrazach „Polskiej Izby Turystyki” dodaje się wyrazy: „z późniejszymi zmianami”.

                                                                              § 2

W uchwale Nr 36/2015/RN/ Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego towarzystwa ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Turystyki § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1.1. Podstawowa składka członkowska dla towarzystwa ubezpieczeń – członka Polskiej Izby Turystyki ( „towarzystwo ubezpieczeń”) wynosi 27 500 zł rocznie.
2. Dodatkowa składka członkowska dla towarzystwa ubezpieczeń prowadzącego działalność w dwóch jednostkach organizacyjnych lub większej liczbie jednostek organizacyjnych wynosi od drugiej lub każdej kolejnej jednostki organizacyjnej - 350 zł rocznie.”.

                                                                             § 3

W uchwale Nr 27/2018/R/ Rady Polskiej Izby Turystyki z dnia 14 listopada 2015 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego dla największych organizatorów turystyki („uchwała”):
1) tabelę składek zamieszczoną w ust. 1 § 1 ust. 1 i 2 uchwały zastępuje się następującą tabelą:

Suma gwarancji Wysokość składki członkowskiej/rok
Od 30 mln zł do 100 mln zł 11 000 zł
Powyżej 100 mln zł 16 500 zł


2) ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Składka członkowska ulega podwyższeniu o kwotę 350 zł za każdy punkt sprzedażowy usług tego Organizatora prowadzony pod marką Organizatora.”.

                                                                             § 4

Kwota składki członkowskiej stanowiąca różnicę między kwotą składki określoną uchwałą niniejszą a kwotą składki ustalonej w uchwale wymienionej w § 1, w § 2 lub w § 3 stanowi przychód budżetu centralnego Izby.

                                                                            § 5

Zarząd Izby przedłoży Radzie Izby wraz z projektem prowizorium budżetowego na rok 2022 ujednolicone teksty uchwał wymienionych w § 1-3, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą niniejszą. 


                                                                            § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Wykonawczym Polskiej Izby Turystyki w godzinach 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku), tel: 22 826 55 36, 826 55 53, e-mail: biuro@pit.org.pl