PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Pomorski
Walne Zgromadzenie O. Pomorskiego 2016/3Walne Zgromadzenie O. Pomorskiego 2016/4Walne Zgromadzenie O. Pomorskiego 2016/5

Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego
24.03.2016

W dniu 22 marca 2016 r. w Sali Sopockiego Klubu Żeglarskiego odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PIT za rok 2015. Wybrano Delegatów na majowe Walne Zgromadzenie PIT oraz Członka Rady Naczelnej nowe kadencji.

Na obrady stawiło się 19 Członków Pomorskiego Oddziału Izby, był obecny prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Walne Zgromadzenie Członków otworzył prezes Oddziału Remigiusz Dróżdż, który powitał zgromadzonych.

Decyzją Walnego Zgromadzenia zebraniu przewodniczył Wiceprezes PO PIT Bogdan Donke, sekretarzem wybrano Marka Kowalskiego.

Walne Zgromadzenie Członków wysłuchało sprawozdań zarządu Pomorskiego Oddziału PIT za rok 2015, przedstawionego przez prezesa Oddziału oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Oddziału PIT za rok przedstawił przewodniczący komisji Wiesław Niechwiedowicz .

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jednogłośnie przyjęło w/w sprawozdania oraz wykonanie budżetu za rok 2015. Komisja Rewizyjna Oddziału po przeanalizowaniu okresu sprawozdawczego wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Za 2015 r. Walne Zgromadzenie w tej sprawie było jednogłośne i udzieliło absolutorium Zarządowi.

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do zaplanowanych porządkiem obrad wyborów: Delegatów Pomorskiego Oddziału PIT na Walne Zgromadzenie PIT oraz Członka Rady Naczelnej PIT.

Delegatami Pomorskiego Oddziału PIT na Walne Zgromadzenie PIT – Zgromadzenie Delegatów zostali: 
Wiesław Niechwiedowicz, Remigiusz Dróżdż, Zdzisław Grygier, Agnieszka Kowalczyk, Józef Kalkowski,
Jerzy Komorskowski, Grzegorz Lew, Eugeniusz Tatara, Aleksandra Kociałkowska, Anna Ćwigoń, Zbigniew Bąk,
Janusz Rejent i Bogdan Donke

Członkiem Rady Naczelnej PIT wybrano Bogdana Donke.

Ponadto na Walnym Zgromadzeniu podjęto dyskusję na tematy dotyczące bieżących spraw branży turystycznej.