PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Łódzki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Łódzki
Walne Zgromadzenie O. Łódzkiego 2016/1 Walne Zgromadzenie O. Łódzkiego 2016/12Walne Zgromadzenie O. Łódzkiego 2016/13Walne Zgromadzenie O. Łódzkiego 2016/4Walne Zgromadzenie O. Łódzkiego 2016/5

Wybory w Łódzkim Oddziale PIT
24.03.2016

W dniu 21 marca 2016 r. w Restauracji Anatewka w Łodzi odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Oddziału PIT. Na salę obrad stawiło się 23 Członków Łódzkiego Oddziału Izby, ponadto na Walnym Zgromadzeniu obecni byli 2 przedstawiciele oddziałów firm będących Członkami innych jednostek terenowych PIT.

Walne Zgromadzenie Członków otworzyła Prezes Oddziału Małgorzata Karwat i powitała Członków Oddziału. Decyzją Walnego Zgromadzenia spotkanie poprowadził Prezes PIT Paweł Niewiadomski, ponadto w Prezydium Obrad znaleźli się: Małgorzata Karwat jako wiceprzewodnicząca oraz Jan Różalski jako sekretarz.

Walne Zgromadzenie Członków wysłuchało sprawozdań Zarządu Łódzkiego Oddziału PIT za rok 2015 i okres sprawozdawczy maj 2012 – 21.03.2016, przedstawionych przez Prezes Oddziału Małgorzatę Karwat, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawionego przez Skarbnika Oddziału Tomasza Olejnika oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Oddziału PIT za rok 2015 i okres sprawozdawczy maj 2016 – 21.03.2016, przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Artura Matiaszczyka. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jednogłośnie przyjęło w/w sprawozdania oraz wykonanie budżetu za rok 2015. Komisja Rewizyjna Oddziału po przeanalizowaniu okresu sprawozdawczego wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Walne Zgromadzenie w tej sprawie było jednogłośne i udzieliło absolutorium Zarządowi.

Kolejną część Walnego Zgromadzenie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Karwat, która podsumowała okres w którym pełniła funkcję Prezesa Oddziału i umotywowała przyczyny, z jakich nie zdecydowała się na ponowne kandydowanie na funkcję Prezesa Oddziału. Zadeklarowała, że jeśli wolą Walnego Zgromadzenia będzie wybór jej jako Członka Rady Naczelnej PIT, to chętnie podejmie się pracy w tym centralnym organie PIT.

Po wystąpieniu podziękowania za działalność jako Prezesa Oddziału Małgorzacie Karwat złożyli: Paweł Niewiadomski - Prezes PIT, Anna Łastowska, Joanna Sawiuk, Andrzej Kołłątaj, Wojciech Leszek, Tomasz Olejnik – Zarząd Łódzkiego Oddziału PIT, Jan Różalski – Dyrektor Łódzkiego Oddziału PIT oraz Artur Matiaszczyk, Janina Makowska-Nawrocka, Krystyna Brzostek, Zbigniew Milczarek – Komisja Rewizyjna Łódzkiego Oddziału PIT. Do podziękowań przyłączyli się również obecni na spotkaniu członkowie Oddziału.

Po podziękowaniach Walne Zgromadzenie przystąpiło do zaplanowanych porządkiem obrad wyborów: Prezesa Łódzkiego Oddziału PIT, Zarządu Łódzkiego Oddziału PIT, Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Oddziału PIT, Delegatów Łódzkiego Oddziału PIT na Walne Zgromadzenie PIT – Zgromadzenie Delegatów oraz Członka Rady Naczelnej PIT.

W tajnym głosowaniu wybrano Prezesa Łódzkiego Oddziału PIT. Został nim Andrzej Kołłątaj (Areatour). Wybrano też Członków Zarządu Łódzkiego Oddziału PIT. zostali nimi: Jolanta Kondys-Sikora (Sky Tours),
Wojciech Leszek (Wilejka), Anna Łastowska (Lexan), Robert Pawlak (Słoneczne Wakacje) oraz Joanna Sawiuk (Olimp).

Wybrano też delegatów Łódzkiego Oddziału PIT na Walne Zgromadzenie PIT – Zgromadzenie Delegatów zostali nimi: Mirosława Bryła (PBP), Małgorzata Karwat (Galaktyka Travel), Jolanta Kondys-Sikora (Sky Tours),
Andrzej Kołłątaj (Areatour), Wojeciech Leszek (Wilejka), Anna Łastowska (Lexan), Artur Matiaszczyk (Trade & Travel Company), Paweł Niewiadomski (Holiday Tours), Robert Pawlak (Słoneczne Wakacje), Joanna Sawiuk (Olimp)

Członkem Rady Naczelnej PIT z ramienia Oddziału Łódzkiego została Małgorzata Karwat.

Przed zarządzeniem głosowania, w którym wybierano Prezesa Oddziału Andrzej Kołłątaj przedstawiła plan działań na nadchodzącą kadencję. Po wyborze i odebraniu gratulacji nowo wybrany Prezes wyraził chęć, by przedstawiany przez niego plan działań został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. Tak też się stało: w ostatniej części spotkania Walne Zgromadzenie przyjęło plan działań Oddziału na 2016 rok i kolejną całą kadencję 2016-2020 oraz plan budżetu na rok 2016. Głównymi kierunkami działalności nowego Prezesa i całego Zarządu będą:

- Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz stowarzyszeniami - reprezentowanie interesów członków Izby m.in. w Urzędzie Miasta Łodzi, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego i innych instytucjach;

- Promocja marki PIT "na zewnątrz";

- Popularyzacja marki PIT wśród członków Izby;

- Działania integracyjne;

- Podwyższanie kwalifikacji, kompetencji oraz profesjonalizmu członków Oddziału;

- Pozyskiwanie nowym członków;

- Pozyskiwanie wsparcia finansowego na działalność statutową Oddziału;

- Kontynuacja współpracy z Łódzkim Hospicjum dla dzieci;

- Realizacja zdań zleconych przez Biuro Wykonawcze PIT.

Ponadto Walne Zgromadzenie podjęto dyskusję na tematy dotyczące bieżących spraw branży turystycznej.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Łódzkiego Oddziału PIT zebrały się na krótkich posiedzeniach: Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału. Głównym celem spotkań było ukonstytuowanie się organów Oddziału i dokonało się to w sposób jak poniżej:

ZARZĄD ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PIT:

Andrzej Kołłątaj – Prezes Zarządu Oddziału (Areatour)

Anna Łastowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału (Lexan)

Wojciech Leszek – Wiceprezes Zarządu Oddziału (Wilejka)

Jolanta Kondys-Sikora – Skarbnik Oddziału (Sky Tours)

Joanna Sawiuk – Sekretarz Oddziału (Olimp)

Robert Pawlak – Członek Zarządu (Słoneczne Wakacje)


KOMISJA REWIZYJNA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PIT:

Artur Matiaszczyk – Przewodniczący Komisji (Trade & Travel Company)

Mirosława Bryła – Wiceprzewodnicząca Komisji (PBP)

Zbigniew Milczarek – Członek Komisji (Harctur)

Edyta Winiarska – Członek Komisji (MTŁ Spółka Targowa)