PIT - Polska Izba Turystyki

 Przepisy prawne

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności prawne

» Start » Aktualności » Aktualności prawne

Instytucja sprawdzonego podatnika korzystna dla przedsiębiorców
30.08.2007

Instytucja sprawdzonego podatnika korzystna dla przedsiębiorców

Przedstawiony do konsultacji projekt funkcjonowania instytucji sprawdzonego podatnika zakłada wiele korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców i aparatu skarbowego uprawnień, które mogą ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez rzetelnych podatników i mogą przyczynić się do łatwiejszego i skuteczniejszego egzekwowania zobowiązań podatkowych.Szczególnie pozytywnym uprawnieniem instytucji sprawdzonego podatnika jest to, że decyzja podatkowa wydana wobec sprawdzonego podatnika, co do której wniesiono odwołanie, nie podlega wykonaniu do czasu wydania decyzji ostatecznej, a w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Rozwiązanie to od lat postuluje Krajowa Izba Gospodarcza i inne organizacje przedsiębiorców. Naszym zdaniem z pewnością ograniczyłoby ono ryzyko błędnych decyzji aparatu skarbowego, których skutkiem w ostatnich latach były liczne i spektakularne bankructwa prężnie działających firm.Co niezwykle istotne, w zaproponowanym projekcie legislacyjnym, kontrola podatkowa prowadzona przez organ podatkowy może zostać wszczęta u sprawdzonego podatnika nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia tej kontroli. Uprawnienie to z pewnością przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz skutkować będzie sprawniejszym przeprowadzaniem kontroli podatkowej w rzetelnych firmach. Z satysfakcją przyjmujemy uwzględnienie zgłoszonych przez Krajową Izbę Gospodarczą, na etapie tworzenia ustawy, poprawek tj:- uzależnienie wysokości opłaty za wpis do rejestru sprawdzonych podatników od wielkości podmiotu gospodarczego (art. 292d §1),- wykreślenie przepisu o możliwości wyrażenia zgody przez sprawdzonego podatnika na wcześniejsze wszczęcie kontroli podatkowej.
źródło: newsletter KIG