PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków PIT - 30 maja 2019
20.05.2019

Zawiadamiamy o zwołaniu XXXI Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki na dzień 30 maja 2019 r. w Warszawie (BEST WESTERN Hotel Felix. ul. Omulewska 24), o godzinie 11:00 (I termin) i o godzinie 11:15 (II termin). Materiały na Walne Zgromadzenie - Sprawozdanie z działalności PIT za rok 2018 dostępne są dla członków PIT w części zahasłowanej (po zalogowaniu). W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Wykonawczym.

W tegorocznym Walnym Zgromadzeniu udział biorą CZŁONKOWIE Izby. Wynika to z treści statutu Polskiej Izby Turystyki, a w szczególności § 26. Ust. 2., który brzmi:
„Jeżeli liczba członków Izby jest mniejsza niż 601, wówczas:
a) w miejsce Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby naczelną władzą Izby staje się Walne Zgromadzenie Członków Izby. W tym przypadku postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby mają odpowiednie zastosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby” (…),

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Prezydium Obrad
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Powitanie zaproszonych gości i uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Polskiej Izby Turystyki
7. Wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Turystyki
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
9. Sprawozdanie Rady Izby z działalności Polskiej Izby Turystyki w roku 2018
10. Sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności w roku 2018
11. Dyskusja plenarna
12. Przyjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione sprawozdania
13. Przyjęcie budżetu Izby na rok 2019
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
15. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia
16. Sprawy różne
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

W celach organizacyjno-logistycznych uprzejmie proszę o zgłoszenie przedstawiciela Państwa firmy uprawnionego do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: https://forms.gle/jqnD6gdH5auzcAKL9.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 37 statutu Izby:
„Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby:
1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego,

2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego.”

W załączeniu przesyłamy pełnomocnictwo – należy je wypełnić, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać je na adres mailowy: biuro@pit.org.pl do dnia 23 maja 2019 r. Oryginał proszę zabrać na obrady WZC i przekazać pracownikowi Biura Wykonawczego przy odbieraniu mandatu Członka PIT.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji przedstawiciela na WZC oraz na adres e-mail przekazany na formularzu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

Z poważaniem,

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki