PIT - Polska Izba Turystyki

 O Izbie

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Statut PIT

» Start » O Izbie » Statut PIT                                                                                                                                                  Tekst jednolity

STATUT
POLSKIEJ IZBY TURYSTYK
I

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Polska Izba Turystyki, zwana dalej "Izbą", jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

§ 2. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto stołeczne Warszawa. Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju i za granicą.

§ 3.
Izba posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Izba zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 5. Izba może tworzyć Oddziały Wojewódzkie z siedzibami w miastach będących siedzibami wojewody lub marszałka województwa oraz Przedstawicielstwa Terenowe w miastach innych niż wojewódzkie. Oddziały Wojewódzkie używają w nazwie określenia „Polska Izba Turystyki” i nazwy województwa, w którym mają siedzibę. Rada Izby może również ustalić, że siedzibą Oddziału Wojewódzkiego jest miasto nie będące siedzibą wojewody lub marszałka województwa.

§ 6. 1. Oddział Wojewódzki Izby może uzyskać osobowość prawną, jeżeli:
a) ma co najmniej dwuletni okres działalności oraz
b) Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego podjęło większością 2/3 głosów uchwałę wyrażającą zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki.

2. Oddział Wojewódzki uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego reprezentuje Oddział Wojewódzki w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

§ 7. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego uchwały wyrażającej zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki Rada Izby tworzy Oddział Wojewódzki posiadający osobowość prawną w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy o izbach gospodarczych.

§ 8. Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki.

§ 9. Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polska Izba Turystyki". Logo Izby określa Rada Izby.

ROZDZIAŁ 2.
Podstawowe zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 10. Do podstawowych zadań Izby należy:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
2) działanie na rzecz interesów branży turystycznej,
3) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
4) wspieranie rozwoju turystyki, a w szczególności organizowanie działań i podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających materialnemu rozwojowi gospodarki turystycznej,
5) promowanie podnoszenia jakości usług turystycznych,
6) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i integracji członków Izby,
7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
8) podnoszenie poziomu wiedzy i popularyzacja dorobku nauki w zakresie turystyki.

§ 11. Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
2) inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
3) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,
4) dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki w kraju i za granicą,
5) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr, w tym kształcenia zawodowego, dla turystyki,
6) uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie przedstawicieli Izby do gremiów doradczych przy organach państwowych i samorządowych
w kraju i za granicą oraz do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki,
7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
8) opracowywanie ekspertyz i opinii o zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki,
9) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii
o stanie rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki,
10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
11) wykonywanie zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej w dziedzinie turystyki, powierzonych Izbie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
12) podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami,
13) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
14) opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących interpretacji prawa,
15) organizowanie w kraju i za granicą misji gospodarczych, targów, wystaw, pokazów, spotkań z partnerami, szkoleń, seminariów, kongresów, a także innych form i platform wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu turystyki,
16) ułatwianie zrzeszonym przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów
z partnerami zagranicznymi,
17) prowadzenie działań, w szczególności we współpracy z organami administracji państwowej, w celu aktywizacji turystyki przyjazdowej do Polski,
18) kształtowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, społecznego i ekonomicznego rozwoju regionów,
19) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
20) organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego, prawnego, organizacyjnego.

§ 12. 1. Izba prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
18.13.Z: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
47.19.Z: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z: Wydawanie książek
58.12.Z: Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z: Wydawanie gazet
58.14.Z: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z: Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z: Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z: Działalność portali internetowych
63.99.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.29: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B: Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z: Działalność agencji reklamowych
73.12.A: Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z: Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z: Działalność fotograficzna
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.90.B: Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C: Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.51.Z: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z: Działalność wspomagająca edukację
93.19.Z: Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z: Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

3. Rok obrotowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

ROZDZIAŁ 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Izby dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) stowarzyszonych.

§ 14. 1. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki co najmniej 1 rok, utworzony zgodnie z przepisami polskiego prawa i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Izby określa zasady przyjmowania w poczet członków w formie regulaminu.

2. Rada Izby ma prawo podjęcia decyzji o zachowaniu członkostwa w Izbie przez dotychczasowego członka zwyczajnego Izby w przypadku zmiany formy prawnej jego działalności.

§ 15. Członek zwyczajny lub osoba reprezentująca członka zwyczajnego ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego z głosem stanowiącym,
2) wybierać i być wybieranym do władz Izby,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
4) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

§ 16. 1. Członek Izby obowiązany jest prowadzić działalność zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz innych uchwał organów Izby a także z dobrymi obyczajami. W szczególności członek Izby jest obowiązany w swojej działalności zawodowej do rzetelności i należytej staranności.

2. Członek Izby obowiązany jest dbać o jej dobre imię; nie może podejmować działań bądź dopuszczać się zaniechań, które godziłyby w dobre imię Izby.

§ 17. Członek Zwyczajny jest obowiązany: 
1) brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
4) brać czynny udział w pracy Oddziału Wojewódzkiego.

§ 18. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki.

§ 19. Członek honorowy ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby oraz w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego z głosem doradczym,
2) być wybieranym do władz Izby,
3) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

§ 20. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby.

§ 21. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowane działalnością Polskiej Izby Turystyki, a nie spełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.

2. Członek stowarzyszony ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Izby,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
c) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

3. Członek stowarzyszony jest obowiązany:
a) przestrzegać Statutu i uchwał władz Izby,
b) regularnie opłacać składkę członkowską.

4. Członek stowarzyszony staje się członkiem zwyczajnym z chwilą spełnienia przesłanek, o których mowa w §14 ust. 1.

§ 22. 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i stowarzyszonych podejmuje Rada na podstawie aplikacji zawierającej rekomendację dwóch członków Polskiej Izby Turystyki, w oparciu o pozytywną opinię właściwego Oddziału Wojewódzkiego.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

§ 23. 1. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Izbie jest certyfikat członkostwa podpisany przez Prezesa Izby.

2. Rada Izby określa zasady prowadzenia rejestru członków Izby.

§ 24. 1. Członkostwo ustaje wskutek:
a) wystąpienia członka z Izby, z chwilą złożenia przez niego rezygnacji w formie pisemnej,
b) skreślenia z listy członków Izby,
c) wykluczenia członka z Izby,
d) rozwiązania Izby.

2. Członek Izby może być skreślony z listy członków, jeżeli przestał spełniać wymogi członkostwa w Izbie bądź zalega z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.

3. Członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli rażąco narusza postanowienia statutu lub uchwały władz Izby, a w szczególności narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom.

4. Skreślenia z listy członków oraz wykluczenia dokonuje Rada Izby.

5. Od Uchwały Rady Izby w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

6. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Izby może określić Rada Izby w uchwalonym Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4.
Kongres Polskiej Izby Turystyki

§ 25. 1. Kongres Polskiej Izby Turystyki jest uroczystym zgromadzeniem członków Izby i zaproszonych gości zwołanym w celu rozpatrzenia i wypracowania stanowiska w sprawach ważnych dla rozwoju polskiej turystyki, w tym w sprawach istotnych dla Izby i jej członków.

2. Zwołując Kongres Rada Izby ustala przedmiot obrad Kongresu.

3. Do kompetencji Kongresu należy podejmowanie uchwał wyrażających jego stanowisko w szczególności postaci apelu, odezwy, postulatu, wniosku lub opinii.

4. Kongres prowadzi obrady według regulaminu ustalonego przez Radę Izby.

5. Prawo głosowania w czasie obrad Kongresu przysługuje każdemu uczestnikowi Kongresu.

ROZDZIAŁ 5.
Naczelne władze Izby

§ 26. 1. Naczelnymi władzami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów Izby – jeżeli liczba członków Izby wynosi więcej niż 600, a w przypadku określonym w ust. 2 – Walne Zgromadzenie Członków Izby,
b) Rada Izby,
c) Prezydium Rady Izby,
d) Naczelna Komisja Rewizyjna.

2. Jeżeli liczba członków Izby jest mniejsza niż 601, wówczas:
a) w miejsce Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby naczelną władzą Izby staje się Walne Zgromadzenie Członków Izby. W tym przypadku postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby mają odpowiednie zastosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
b) mandaty delegatów wygasają z dniem podjęcia przez Radę Izby uchwały stwierdzającej, że liczba członków Izby jest mniejsza niż 601,
c) kadencja delegatów ulega odpowiedniemu skróceniu.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 lit. b), podlega obwieszczeniu, poprzez przekazanie jej Zarządom Oddziałów Wojewódzkich oraz umieszczenie na stronie internetowej Izby.

4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może nastąpić później niż na 60 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

5. Kadencja władz Izby trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7.

6. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się delegatów na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym danej kadencji oraz kończy w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym następnej kadencji. Postanowienia § 29 ust. 1 lit. a) – c) stosuje się odpowiednio.

7. Walne Zgromadzenie Delegatów może skrócić kadencję władz naczelnych Izby.

8. Skrócenie kadencji władz naczelnych Izby jest równoznaczne z odwołaniem tych władz oraz Prezesa Izby, z zastrzeżeniem ust. 10.

9. W razie skrócenia kadencji władz naczelnych Izby Walne Zgromadzenie Delegatów powinno się odbyć w terminie 60 dni od podjęcia uchwały o skróceniu kadencji.

10. Prezes Izby, Rada Izby, Prezydium Rady Izby i Naczelna Komisja Rewizyjna działają do wyboru Prezesa Izby oraz władz naczelnych Izby następnej kadencji.

§ 27. 1. Ukonstytuowanie się Rady Izby następuje na pierwszym jej zebraniu, któremu przewodniczy Prezes Izby.

2. Ukonstytuowanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym jej zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby, na którym dokonano wyboru Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 28. 1. Radzie Izby oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania lub rezygnacji członków tych organów, bądź utraty przez nich mandatu z innych przyczyn.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, z tym że liczba dokooptowanych członków tych organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 dotyczących członka Rady Izby powołanego zgodnie z § 41 ust. 1 lit. b) i d), nowego członka powołuje Rada Izby na wniosek Zarządu właściwego Oddziału Wojewódzkiego.

4. W przypadku, gdy liczba dokonanych zmian przekracza liczbę, o której mowa w ust. 2, wyboru nowego członka dokonuje organ, który dokonał tego wyboru na początku kadencji.

§ 29.
1. Członek Izby przestaje być reprezentowany we władzach Izby w przypadku:
a) ustania członkostwa w Izbie,
b) ustania pełnomocnictwa osoby go reprezentującej, z zastrzeżeniem ust. 3,
c) rezygnacji z pracy we władzach Izby przez osobę go reprezentującą.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, danej naczelnej władzy Izby przysługuje prawo kooptacji, w trybie określonym w § 28 ust. 2. i 3. oraz z zastrzeżeniem § 38 ust. 3.

3. Postanowienie ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli członek danej władzy Izby otrzymał pełnomocnictwo od innego członka Izby z umocowaniem od dnia następnego po dniu, w którym ustało poprzednie pełnomocnictwo.

§ 30. 1. Posiedzenia władz Izby mogą odbywać się w dwóch terminach, przy czym posiedzenie w drugim terminie nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 minut po terminie pierwszym.

2. Na posiedzeniu odbywającym się w pierwszym terminie uchwały mogą być podjęte, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków danej władzy, uprawnionych do głosowania.

3. Na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu.

4. Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danej władzy Izby.

5. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut lub uchwała danej władzy Izby stanowi inaczej.

6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

7. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie Delegatów Izby

§ 31. Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest najwyższą władzą Izby.

§ 32. 1. Do kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby należy:
a) uchwalanie kierunków i programów działania Izby,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór w głosowaniu tajnym: Prezesa Polskiej Izby Turystyki, członków Rady Izby - w myśl § 41 ust. 1 lit. f) oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Izby na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał w sprawach:
- finansowania wspólnych przedsięwzięć,
- zasad współpracy między członkami,
g) ustalanie budżetu,
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby w sprawie skreślenia z listy członków bądź wykluczenia członka,
j) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Izby lub Naczelną Komisję Rewizyjną,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przekazania jej majątku oraz powołania Likwidatora lub Likwidatorów Izby i określenia sposobu likwidacji Izby,
l) powoływanie Sądu Polubownego oraz ustalanie zakresu kompetencji i regulaminu tego Sądu,
ł) skracanie kadencji władz naczelnych Izby.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 lit. b) i k) wymagają dla swej ważności kwalifikowanej większości co najmniej 2/3 liczby głosów.

3. Rada Izby uchwala do 31 grudnia danego roku obrotowego projekt budżetu Izby na rok następny. Projekt ten stanowi prowizorium budżetowe, które obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby. Budżet Izby na dany rok należy uchwalić na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby, które powinno odbyć się nie później niż do końca maja tego roku.

§ 33. Walne Zgromadzenia Delegatów Izby mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 34. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest zwoływane raz w roku kalendarzowym, z tym że odbywające się co cztery lata Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby lub Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby ustala Rada Izby i zawiadamia o tym członków zwyczajnych lub delegatów co najmniej na 14 dni naprzód a w przypadku zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym - nie później niż na 30 dni przed terminem tego Zgromadzenia. Rada Izby najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad Walnego Zgromadzenia przesyła członkom zwyczajnym lub delegatom sprawozdanie z działalności Izby oraz projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
O zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rada Izby zawiadamia wszystkich członków Izby.

2. Zawiadomienia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 3, mogą być wysłane w trybie elektronicznym na uprzednio podany adres e-mail członka Izby lub delegata.

3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów po skróceniu kadencji władz naczelnych Izby ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

§ 35. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest zwoływane przez Radę Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest zwoływane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania.

§ 36. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – odpowiednio: członkowie zwyczajni lub delegaci,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz członkowie naczelnych władz, jeżeli nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby z głosem stanowiącym - zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, a także inne osoby zaproszone przez Radę Izby.

§ 37. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby:
1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego,

2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego.

§ 38. 1. Delegatem może być członek zwyczajny Izby lub przedstawiciel członka zwyczajnego Izby.

2. Delegat uczestniczy osobiście w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Izby.

3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby jest dokonywany na następujących zasadach:
a) wyboru i odwołania delegatów dokonują Walne Zgromadzenia Oddziałów Wojewódzkich,
b) kandydata na delegata może zgłosić tylko członek zwyczajny,
c) delegat może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego przed upływem kadencji delegata.

4. Rada Izby określa klucz wyboru delegatów przyjmując za podstawę w szczególności stan organizacyjny Izby i liczbę członków zwyczajnych na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym ma odbyć się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby, przy czym liczba delegatów nie może być mniejsza niż 1/5 członków zwyczajnych Izby na dzień, o którym wyżej mowa.

Rada Izby

§ 39. Rada Izby jest organem zarządzającym w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów Izby.

§ 40 Do kompetencji i zadań Rady Izby należy:
1) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Izby między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby,
3) ustalanie szczegółowych zadań Izby zgodnie z kierunkami i programem działania Izby określonymi przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
4) tworzenie i likwidowanie Oddziałów Wojewódzkich oraz określanie nazwy Oddziałów Wojewódzkich i przedstawicielstw terenowych,
5) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Izby w ramach uchwalonego budżetu,
7) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle ich działalności
w Izbie,
8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Izby,
9) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Izby,
10) powoływanie organów opiniodawczo – doradczych Rady,
11) przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie członków,
12) określanie wysokości składek dla członków Izby, wpisowego, zwolnień w tym przedmiocie oraz sposobu ich uiszczania,
13) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby za poprzedni rok obrotowy,
14) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Izby sprawozdania z działalności Rady Izby za poprzedni rok obrotowy,
15) uchwalanie prowizorium budżetowego Izby,
16) powoływanie i odwoływanie komisji stałych,
17) tworzenie funduszy celowych Izby, funduszu statutowego, zapasowego oraz innych funduszy Izby,
18) zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego Izby w celu zmiany składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Izby lub podjęcia decyzji w sprawie dalszego istnienia Oddziału Wojewódzkiego, w przypadku, o którym mowa w § 56 ust. 3,
19) powoływanie Rzecznika Rzetelności Zawodowej oraz przewodniczących komisji stałych,
20) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.

§ 41.
1. Radę tworzą:
a) Prezes Izby, który przewodniczy Radzie,
b) Prezesi, a w przypadku określonym w ust. 4 Wiceprezesi Oddziałów Wojewódzkich Izby,
c) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenia Oddziałów Wojewódzkich Izby w liczbie po jednej osobie na każdą rozpoczętą grupę 50 członków zwyczajnych Oddziału Wojewódzkiego, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenia Oddziałów Wojewódzkich Izby – na podstawie ust. 3,
e) Sekretarz Generalny powoływany przez Radę po jej ukonstytuowaniu się,
f) osoby wybrane do Rady przez Walne Zgromadzenie Delegatów Izby w liczbie nie przekraczającej 25% łącznej liczby osób wymienionych w lit. a) – d), według stanu na dzień obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby.

2. Postanowienie ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania do Oddziału, który zrzesza nie więcej niż 20 członków zwyczajnych.

3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wojewódzkiego, który zrzesza więcej niż 100 członków zwyczajnych, ma prawo wyboru jednego członka Rady niezależnie od wyboru przewidzianego w ust. 1 lit. b),

4. W razie rezygnacji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego z funkcji członka Rady Izby funkcję tę pełni Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego wskazany uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

5. Rada Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) i e), wybierając ze swego składu, na wniosek Prezesa Izby, od dwóch do sześciu Wiceprezesów Izby oraz Skarbnika.

6. Członek Rady Izby, o którym mowa w ust. 1 lit b), c) i e), traci tę funkcję w przypadku stwierdzenia przez Radę Izby trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady Izby. Na jego miejsce wyboru członka Rady Izby dokonuje się niezwłocznie zgodnie z § 28 ust. 2, 3 lub 4.

§ 42. 1. Sekretarz Generalny:
a) tworzy organizacyjne warunki działalności Izby, w tym władz naczelnych Izby,
b) ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Izby, w ramach uchwalonego budżetu,
c) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,
d) odpowiada za rachunkowość finansową Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) składa Radzie Izby okresowe sprawozdanie ze swojej działalności statutowej i finansowej.

2. Do obowiązków Rzecznika Rzetelności Zawodowej należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących przestrzegania przez członków Izby zasad rzetelności zawodowej oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami
i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się problematyką ochrony interesów klientów.

3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Sekretarza Generalnego i Rzecznika Rzetelności Zawodowej określa Rada Izby w drodze uchwały.

§ 43. 1. Posiedzenia Rady Izby są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Rady Izby ustala Prezes Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady Izby, zawiadamiając o tym jej członków nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.

Prezydium Rady

§ 44. 1. Prezydium wykonuje pomiędzy posiedzeniami Rady Izby jej uprawnienia, za wyjątkiem określonych w § 40 pkt 4 oraz 7-20.

2. Prezydium liczy do 10 członków. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Izby, który przewodniczy Prezydium, i organizuje jego prace, oraz Wiceprezesi Izby, Skarbnik Izby i powołani przez Radę Izby członkowie Prezydium. W granicach określonych w zdaniu pierwszym liczebność Prezydium ustala Rada Izby.

3. Szczegółową organizację oraz zakres i tryb działania Prezydium określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.

Naczelna Komisja Rewizyjna

§ 45. Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.

§ 46.
Do kompetencji i zadań Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Izby,
2) ocena działalności statutowej i finansowej Izby oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,
3) żądanie od Rady Izby i innych organów wyjaśnień w sprawie ich działalności,
4) określanie terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,
5) występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Rady Izby,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Izby corocznego sprawozdania z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 47. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z 5-11 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Postanowienie § 43 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 48. 1. Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Izby.

2. Prezes Izby informuje Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej o sprawach skierowanych do głosowania elektronicznego przez członków Rady Izby.

§ 49. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych wybieralnych władz Izby tego samego szczebla.

§ 50 W Izbie może działać Sąd Polubowny, którego zakres kompetencji i regulamin działania uchwala Rada Izby.

ROZDZIAŁ 6.
Struktura organizacyjna oraz zasady tworzenia Oddziałów Wojewódzkich i Przedstawicielstw Terenowych Polskiej Izby Turystyki

§ 51. 1. Rada Izby może tworzyć Oddziały Wojewódzkie w województwach, w których działa co najmniej 7 członków Izby a także podejmować decyzje o ich rozwiązaniu.

2. Rada Izby może podjąć uchwałę o likwidacji Oddziału Wojewódzkiego, w szczególności w przypadku, gdy liczba członków tego Oddziału będzie nie większa niż 7 członków.

3. Oddział Wojewódzki może uzyskać osobowość prawną, jeżeli przepisy dotyczące izb gospodarczych tak stanowią.

4. Regulamin Oddziału Wojewódzkiego może przewidywać możliwość tworzenia Przedstawicielstw Terenowych i określać zasady ich działania.

§ 52. Podstawowym zadaniem Oddziału Wojewódzkiego jest zrzeszanie członków Izby na terenie danego województwa dla realizacji celów statutowych Izby oraz reprezentowanie Izby wobec organów władzy publicznej na terenie województwa, a w przypadku Oddziału Wojewódzkiego posiadającego osobowość prawną – również prowadzenie gospodarki finansowej na własny rachunek.

§ 53. 1. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego,
b) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Postanowienia § 27-30 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 54. 1. Do kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego należy:
a) uchwalanie programów działania na obszarze Oddziału Wojewódzkiego,
b) wybór w głosowaniu tajnym członków Rady Izby – w myśl § 41 ust. 1 lit. b) i § 41 ust. 3 oraz władz Oddziału Wojewódzkiego,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć oraz zasad współpracy między członkami na obszarze Oddziału Wojewódzkiego,
f) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego,
g) podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania przez Oddział Wojewódzki osobowości prawnej oraz uchwały w sprawie likwidacji Oddziału posiadającego osobowość prawną,
h) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

2. Postanowienia § 32 ust. 3, § 33-35 Statutu stosuje się odpowiednio.

3. Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego jest zwoływane do końca marca danego roku, nie później jednak niż 14 dni przed planowanym terminem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby.

§ 55. 1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego biorą udział:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Izby mający siedzibę na obszarze działania Oddziału Wojewódzkiego,
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi i stowarzyszeni oraz członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego, jeżeli nie są delegatami na Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego przez swoich przedstawicieli.

§ 56. 1. Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału Wojewódzkiego należy:
a) reprezentowanie Oddziału Wojewódzkiego na zewnątrz,
b) kierowanie działalnością Oddziału Wojewódzkiego pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego,
c) zapewnianie warunków realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby oraz Rady Izby,
d) zaciąganie zobowiązań w ramach uchwalonego budżetu, z zastrzeżeniem
ust. 2,
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego,
f) wnioskowanie o przyjęcie do Izby nowych członków, mających siedzibę na obszarze działania danego Oddziału Wojewódzkiego,
g) wnioskowanie o skreślenie lub wykluczenie z członkostwa w Izbie podmiotów mających siedzibę na obszarze działania danego Oddziału Wojewódzkiego,
h) opiniowanie odwołań od uchwał Rady Izby o skreśleniu lub wykluczeniu z członkostwa w Izbie,
i) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.

2. Oddział Wojewódzki Izby posiadający osobowość prawną działa we własnym imieniu i na własny rachunek.

3. Rada Izby ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego
w przypadku zaniechania jego zwołania w wymaganym terminie przez Zarząd Oddziału.

4. Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego zwołane w trybie określonym w ust. 3 podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub w przedmiocie dalszego istnienia Oddziału.

§ 57. Przedstawiciele każdej jednostki organizacyjnej członka zwyczajnego Izby mogą uczestniczyć w pracach - właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki - Oddziału Wojewódzkiego na prawach członka stowarzyszonego.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego

§ 58. 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego tworzą:
a) Prezes Zarządu wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego,
b) od 3 do 10 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału Wojewódzkiego.

2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust.1 lit. a) i b), wybierając ze swego grona od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd może wybrać ze swego grona Rzecznika Rzetelności Zawodowej. Rzecznik Rzetelności Zawodowej może być wybrany również spoza składu Zarządu.

3. Postanowienie § 43 Statutu stosuje się odpowiednio.

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego

§ 59. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego jest organem kontrolnym Oddziału Wojewódzkiego.

§ 60. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału Wojewódzkiego,

2) ocena działalności statutowej i finansowej Oddziału Wojewódzkiego oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,

3) żądanie od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wyjaśnień dotyczących jej działalności oraz określanie terminów i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,

4) występowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego
z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego składa się z 3-7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Postanowienia § 48 i 49 Statutu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 7.
Członkowie niezrzeszeni w Oddziałach Wojewódzkich

§ 62. 1. Członkowie Izby nie należący do Oddziału Wojewódzkiego, zwani dalej „członkami niezrzeszonymi”, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Mazowieckiego.

2. Zwyczajni członkowie niezrzeszeni:

a) zgłaszają kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w Oddziale Mazowieckim Izby,

b) uczestniczą w tym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym przy wyborze członków Rady Izby oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

3. W odniesieniu do członka niezrzeszonego kompetencje Oddziału Wojewódzkiego realizuje Prezydium Rady Izby.

ROZDZIAŁ 8.
Biuro Wykonawcze Izby

§ 63. 1. Biuro Wykonawcze Izby jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Polskiej Izby Turystyki. Zadania wykonywane w ramach Biura Wykonawczego Izby mogą być odpłatne.

2. Pracami Biura Wykonawczego Izby kieruje Sekretarz Generalny.

3. Sekretarz Generalny jest upoważniony do podejmowania decyzji finansowych w ramach uchwalonego budżetu Izby.

4. Do czasu powołania Sekretarza Generalnego kompetencje i zadania wynikające z ust. 1-3 oraz z § 42 stanowią kompetencje i zadania Prezesa Izby.

§ 64. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Biura Wykonawczego Izby określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.

ROZDZIAŁ 9.
Majątek Izby i Oddziałów Wojewódzkich posiadających osobowość prawną

§ 65.
1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności Izby, w tym z działalności gospodarczej oraz z dochodów z jej majątku.

2. Majątek Oddziału Wojewódzkiego posiadającego osobowość prawną powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności Oddziału Wojewódzkiego oraz z dochodów z majątku Oddziału Wojewódzkiego.

3. Rada Izby ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady poboru składek i zasady podziału przychodów Izby ze składek, w tym określa wysokość przychodów ze składek przypadających na poszczególne Oddziały Wojewódzkie.

4. W razie likwidacji Oddziału jego majątek przejmuje Izba i odpowiada za zobowiązania tego Oddziału do wysokości przejętego majątku.

§ 66. Majątek Izby będący w posiadaniu Oddziału Wojewódzkiego nie mającego osobowości prawnej, z dniem uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki staje się jego własnością.

§ 67. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Prezydium Izby, przy czym jednym z nich winien być Prezes Izby, Skarbnik lub Sekretarz Generalny.

ROZDZIAŁ 10.
Zmiana Statutu, rozwiązanie Izby

§ 68. 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby podjętej większością 2/3 liczby głosów.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie Delegatów Izby zadecyduje o przeznaczeniu majątku Izby i powoła Likwidatora lub Likwidatorów Izby oraz określi sposób likwidacji Izby. W razie braku środków Izby, koszty likwidacji pokrywa się ze środków jej członków.