PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa
22.03.2020

W dniu 21 marca opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej tzw. pakiet antykryzysowy, która zakłada udogodnienia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa m.in. w zakresie zapłaty należności podatkowych oraz składek ZUS. Pakiet ochronny uwzględnia część z postulowanych przez Izbę rozwiązań.

UDOGODNIENIA W ZAPŁACIE PODATKÓW

W zakresie rozwiązań pomocowych dotyczących obowiązków podatkowych przewiduje się m.in.: 
• przesunięcie terminu przekazania zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłaconych w marcu oraz w kwietniu do końca maja b.r. 
• możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od płacenia zaliczek w formie uproszczonej (za miesiące marzec – grudzień 2020 r.) 
• odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT oraz CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, jeżeli jego przychody spadły o co najmniej 50%, 
• odliczenie straty „wstecz” poprzez pomniejszenie dochodu 2019 r. o kwotę straty poniesionej w 2020 r. (do 5 mln zł) – rozwiązanie dostępne dla podatników działających w określonych sektorach gospodarki (m.in. w turystyce), których obroty spadły w wyniku epidemii o 50% lub więcej, 
• zmianę terminu wejścia w życie nowego pliku kontrolnego JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców z 01.04.2020 r. na 01.07.2020 r., 
• zniesienie opłaty prolongacyjnej ponoszonej przy odroczeniu czy też rozłożeniu na raty zobowiązań bądź zaległości podatkowych, 
• zwolnienie z podatku PCC umów pożyczek zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., 
• odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2020 r., 
• umożliwienie gminom wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości za część 2020 r. wskazanych grupom przedsiębiorców, 
• umożliwienie gminom przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, terminu płatności rat z tytułu podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. 
• przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania do 30 czerwca 2020 r.

ULGI W NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU SKŁADEK ZUS 
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź umorzenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne podstawie istniejących obecnie przepisów bez ponoszenia kosztów opłaty prolongacyjnej. Należy przy tym mieć na uwadze, że składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane uznaniowo przez ZUS, na podstawie analizy indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa.

W projekcie wspomnianej ustawy nie znalazło się zapowiadane przez Prezydenta zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS przez samozatrudnionych oraz mikro przedsiębiorców, których obrót spadł w porównaniu do lutego 2019 r. o więcej niż 50%. Niewykluczone, że ulga ta zostanie dodana do ustawy antykryzysowej w trakcie procedowania prac nad jej projektem.