PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Ułatwienia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z epidemią COVID-19
24.03.2020

ZUS udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą odroczyć lub zawiesić płatność składek. Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Ma to związek z opinią UOKiK, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej. Więcej pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/3238683

Poniżej treść informacji ZUS:

Specjalne ułatwienia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z epidemią COVID-19

Nowe ułatwienia od ZUS Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako pierwszy przygotował pakiet pomocowy, który pozwoli uzyskać określone formy wsparcia

Co można otrzymać?
W wypadku gdy jako przedsiębiorca masz problemy w zapłacie składek lub należności wynikających z już zawartej umowy z ZUS o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy w formie:
• odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
• jeżeli zawarłeś z ZUS powyższą umowę masz prawo do zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jak wnioskować o pomoc? Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć za pomocą przygotowanych przez ZUS formularzy dostępnych na stronie ZUS lub pod poniższymi adresami
Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Uwaga
wnioskujący prowadzący pełną księgowość do wniosku muszą dołączyć kompletne sprawozdanie finansowe za 2019 r. lub 2018 r. (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych). W wypadku składania wniosku przez PUE ZUS można załączyć je poprzez skan dokumentów.
Wnioski można składać:
• Przez Portal Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
• Pocztą
• Przez skrzynkę w siedzibie oddziału ZUS

Wniosek nie działa automatycznie i wymaga wskazania sposobu, w jaki epidemia wpłynęła na sytuację finansową oraz na brak możliwości terminowego uiszczania należności

Dodatkowa dokumentacja Udzielane ulgi będą stanowić pomoc de minimis, co sprawia że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd prześle Ci pocztą lub mailem umowę oraz pakiet dokumentów z zakresu pomocy publicznej.
Udzielanie pomocy de minimis oznacza także że jeżeli w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Ci ulgi.

Z otrzymanymi dokumentami należy się zapoznać i podpisać we wskazanych miejscach. Następnie podpisane dokumenty należy przesłać do ZUS

Dokumenty te można składać:
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu na adres e-mail właściwego oddziału ZUS (plik xls 64kb) – właściwe adresy mailowe można znaleźć w hiperlinku • Pocztą
• Przez skrzynkę w siedzibie oddziału ZUS

Uwaga
Jeżeli dokumenty złożysz w formie skanów, otrzymasz ulgę, ale najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego musisz przesłać do ZUS papierowe oryginały dokumentów. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje naliczenie odsetek.
Co jednak istotne jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.
W razie problemów z wypełnieniem dokumentów, zalecany jest kontakt z doradcą ds. ulg, których numery można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen