PIT - Polska Izba Turystyki

 Członkostwo

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Jak zostać członkiem PIT?

» Start » Jak zostać członkiem PIT?

Polska Izba Turystyki jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. PIT liczy obecnie około 400 członków i posiada 12 oddziałów w takich miastach Polski jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i Opole, co daje razem około 2000 podmiotów turystycznych.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są biura i agencje turystyczne, hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, szkoły wyższe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Celem głównym Izby i jej Członków jest wypełnianie obowiązków statutowych. Zadaniem Polskiej Izby Turystyki jest wszechstronne działanie na rzecz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w PIT, reprezentowanie członków PIT na forum rządowym oraz międzynarodowym oraz prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego.

Przynależność do Polskiej Izby Turystyki daje wiele możliwości. To przede wszystkim wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dostęp do najnowszych informacji związanych z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług VAT, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członkowie PIT mają możliwość uczestniczenia w targach turystycznych polskich i międzynarodowych na preferencyjnych zasadach, oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach turystyki światowej. Dzięki uczestnictwu PIT w ECTAA Członkowie Izby mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z uczestnictwem branży turystycznej w nowych warunkach unijnych.

Polska Izba Turystyki jest otwarta na przyjęcie nowych członków. Warunkiem przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej jeden rok,
  • złożenie kserokopii dokumentów stwierdzających podstawę prawną działalności,
  • wypełnienie i złożenie ankiety członka/kandydata PIT,
  • pisemna rekomendacja dwóch członków PIT potwierdzona podpisem i pieczątką,
  • pozytywna opinia Rady Wojewódzkiego Oddziału PIT, a w przypadku gdy PIT nie posiada swojego oddziału w danym województwie, deklaracje opiniuje Biuro Wykonawcze PIT z siedzibą w Warszawie, oraz złożenie deklaracji członkowskiej

    Firma deklarująca swoje przystąpienie do PIT zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, realizacji uchwał władz Izby, czynnego udziału w pracach Izby oraz opłacania składek.

Tekst jednolity Uchwały nr 1 XIX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego uwzględniający zmiany wprowadzone na XXII Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Turystyki w dniu 08 października 2010 roku oraz uchwałami: Nr 13/2013/RN/E Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru składek i podziału przychodów z tytułu składek pomiędzy Izbę i Oddział Wojewódzki oraz Nr 43/2013/RN/E Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dnia 23 grudnia 2013 r. w przedmiocie składek członkowskich oraz wpisowego oraz Nr 30/2014/RN/E w sprawie zmian w Uchwale nr 1 XIX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego

Roczna składka za rok 2017 wynosi:

I

1. Ustala się roczne składki członkowskie dla wymienionych niżej członków zwyczajnych Polskiej Izby Turystyki („Izba”) w wysokości:
1) agenci turystyczni i pośrednicy turystyczni zatrudniający:
a) 1-2 osób – 660 PLN,
b) 3-5 osób – 960 PLN,
c) 6-10 osób – 1.200 PLN,
d) powyżej 10 osób – 1.920 PLN,

2) organizatorzy turystyki zatrudniający do:
a) 5 osób – 1.440 PLN,
b) 10 osób – 1.680 PLN,
c) powyżej 10 osób – 2.870 PLN,

3) inne podmioty prowadzące działalność w sferze turystycznej niż wymienione w pkt 1 i 2 zatrudniające do:
a) 5 osób – 1.440 PLN,
b) 10 osób – 1.920 PLN,
c) powyżej 10 osób – 2.870 PLN,

4) piloci i przewodnicy prowadzący działalność gospodarczą – 660 PLN,

5) podmioty świadczące usługi gastronomiczne – 960 PLN,

6) podmioty świadczące usługi hotelarskie:
a) agroturystyka, pensjonaty, sezonowe obiekty hotelarskie i inne sezonowe obiekty świadczące usługi noclegowe – 960 PLN,
b) hotele i całoroczne obiekty noclegowe do 60 miejsc – 1.200 PLN,
c) inne niż wymienione pod lit. b) i d) hotele i całoroczne obiekty noclegowe – 1.920 PLN,
d) hotele skategoryzowane na 3 lub więcej gwiazdek – 2.410 PLN,

7) przewoźnicy turystyczni (przewoźnicy świadczący usługi transportowe związane z działalnością turystyczną) posiadający:

a) do 5 środków transportu – 960 PLN,
b) do 10 środków transportu – 1.920 PLN,
c) powyżej 10 środków transportu – 2.870 PLN.

2. Członkowie zwyczajni Izby wymienieni w ust. 1 pkt 1-7, prowadzący działalność w dwóch jednostkach organizacyjnych lub w większej liczbie jednostek organizacyjnych, oprócz składki wynikającej z odpowiedniego postanowienia ust. 1 pkt 1-7 płacą dodatkowo od drugiej lub każdej kolejnej jednostki organizacyjnej składkę w wysokości 350 PLN.

II

Członkowie stowarzyszeni Izby płacą składki członkowskie w wysokości 50% kwot określonych w § 1 ust. 1 pkt 3.

III

Ustala się wysokość wpisowego dla nowych członków Izby w wysokości - 480 PLN. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia wpisowego nowych członków, którzy złożą deklarację przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki i zostaną przyjęci w 2015 roku.

IV 

Dane dotyczące liczby zatrudnionych, liczby miejsc noclegowych oraz liczby środków transportu niezbędne do określenia wysokości składki za dany rok kalendarzowy podaje członek Izby w pisemnym oświadczeniu składanym we właściwym Oddziale PIT.

V

1. Składki członkowskie, o których mowa w § 1 i w § 2, należy wpłacać nie później niż w podanych niżej terminach bezpośrednio na konto Oddziału Wojewódzkiego, na którego terenie działania ma swoją siedzibę członek Izby:
1) nie mniej niż 25% składki rocznej – do 30 stycznia danego roku,
2) nie mniej niż 25% składki rocznej – do 30 kwietnia danego roku,
3) pozostałą część składki rocznej – do 30 czerwca danego roku.
2. Oddziały Wojewódzkie zatrzymują 50% wpłaconych kwot składek z przeznaczeniem na finansowanie własnej działalności, a pozostałe 50% wpłaconych kwot składek przekazują na konto Polskiej Izby Turystyki w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została wpłata składki.
3. Składki za jednostki organizacyjne wpływają do Oddziału, na terenie którego zarejestrowana jest siedziba członka PIT. Oddział przekazuje 50 % tej składki do Biura Wykonawczego razem z innymi składkami.
Po otrzymaniu rocznej składki za jednostki terenowe Biuro Wykonawcze uznaje tą kwotą Oddział, na terenie którego funkcjonuje jednostka organizacyjna członka PIT.
Zestawienia należnych i otrzymanych składek za jednostki terenowe dokonuje Biuro Wykonawcze i informuje Oddziały o należnych im składkach z tytułu obsługi jednostek organizacyjnych na terenie danego województwa.
4. Płatność składek dokonywana jest na podstawie noty na wskazane w niej indywidualne konto bankowe (wyłącznie do składek członkowskich).
5. Nie przyjmuje się płatności składek gotówką.
6. Składki są wymagalne do dnia ustania członkostwa w Izbie.
7. W przypadku spełnienia łącznie któregokolwiek z warunków wymienionych w Par. I członek Izby jest zobowiązany uiszczać składkę z tytułu spełnienia warunku powodującego obowiązek wyższej składki.
8. Należne składki nie podlegają kompensacie z jakiegokolwiek tytułu.

VI

Wpisowe, o którym mowa w § 3, należy wpłacać nie później niż do 15 dni od dnia podjęcia przez właściwy organ Izby uchwały o przyjęciu danego podmiotu w poczet członków Izby.

VII

1. Oddziały Wojewódzkie przekazują wpłacone kwoty wpisowego na konto Polskiej Izby Turystyki w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została wpłata.
2. Znosi się opłaty o jakich mowa w §1, §2, §3 niniejszej uchwały wobec międzynarodowych organizacji turystycznego samorządu gospodarczego oraz krajowych organizacji samorządu gospodarczego, z wyłączeniem organizacji działających w branży turystycznej w przypadku członkostwa wzajemnego:
a) Izby i międzynarodowych organizacji turystycznego samorządu gospodarczego,
b) Izby i krajowych organizacji samorządu gospodarczego, z wyłączeniem organizacji działających w branży turystycznej”.

VIII

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia Izby dotyczące składek członkowskich i wpisowego.

IX 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Wykonawczym Polskiej Izby Turystyki w godzinach 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku), tel: 22 826 55 36, 826 55 53, e-mail: biuro@pit.org.pl