PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

PIT wywalczyła poprawki do projektu ustawy o imprezach turystycznych
26.10.2017

Na skutek działań Polskiej Izby Turystyki na etapie prac sejmowych przyjęto jeszcze korzystne dla branży poprawki do projektu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki izbę reprezentował prezes Paweł Niewiadomski.

Polska Izba Turystyki już na posiedzeniach nadzwyczajnej podkomisji zgłaszała ważne dla organizatorów turystyki poprawki. Dwie z nich zostały przyjęte podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, poświęconego rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W sumie komisja przyjęła tylko trzy poprawki merytoryczne do projektu, z czego dwie z inicjatywy PIT.

Pierwsza z nich dotyczyła planowanego wprowadzenia w artykule 47. ust. 7. możliwości bezkosztowego odstępowania od umowy zawartej z organizatorem turystyki poza lokalem przedsiębiorstwa. Polska Izba Turystyki wskazywała, że zapis ten w praktyce wykluczy tego typu sprzedaż, a motywy jego wprowadzenia nie przystają do charakteru agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych.

Na skutek działań PIT, poseł PiS Grzegorz Janik zgłosił poprawkę, zgodnie z którą zapis ten został zmieniony w taki sposób, że nie będzie dotyczył sytuacji, w których klient przed podpisaniem umowy wyrazi zgodę na spotkanie z agentem poza lokalem przedsiębiorstwa. Czyli np. jeśli potwierdzi, że zaprasza sprzedawcę na spotkanie do swojego domu. W efekcie zapis ten będzie dotyczył jedynie sprzedaży „nagabywanej”, prowadzonej przez np. domokrążców. Jest to kompromis zaproponowany w związku z wieloma obawami zgłaszanymi przez federacje konsumenckie i UOKiK. Poprawka ta została przyjęta większością głosów.

Paweł Niewiadomski wyjaśnił, że kompromis ten jest z korzyścią przede wszystkim dla klientów, ponieważ trendy rynkowe zmierzają do tego, żeby coraz mniej umów zawierać w lokalu biura podróży. Gdyby przyjęto poprawkę w niezmienionym kształcie, w praktyce zostałaby w ten sposób zlikwidowana możliwość dostosowania się przez agentów do potrzeb klienta i ułatwienia mu życia poprzez spotkanie się w celu podpisania umowy w wybranym przez niego miejscu.

Kolejną bardzo ważną poprawką, przyjętą na skutek interwencji PIT było usunięcie fragmentu artykułu 62. projektu ustawy, który znosił jeden zapis z ustawy oświatowej, wprowadzony podczas ubiegłorocznej nowelizacji. Zapis ten wprowadzał obowiązek deklarowania, podczas dokonywania wpisu do w rejestru wypoczynku dzieci i młodzieży, czy impreza organizowana jest na zasadach komercyjnych czy nie. To właśnie ten zapis przyczynił się w znacznej mierze do ograniczenia szarej strefy. W efekcie starań PIT obowiązek ten zostanie utrzymany.

Wśród innych poprawek zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji znalazły się uwagi formalne Biura Legislacyjnego Sejmu, z których większość przyjęto. Swoje uwagi zgłosił też Związek Harcerstwa Polskiego, który miał wątpliwości, czy rzeczywiście transpozycja do ustawy pojęć zawartych w dyrektywie jest trafna. Jak podkreślano, Słowo „occasionally” niekoniecznie oznacza zawsze „okazjonalnie” i zaproponowano, by użyć sformułowania „co jakiś czas, w określonym czasie”. Natomiast „ograniczoną grupa podróżnych” zaproponowano zastąpić „określoną grupa podróżnych”.

Odrzucono też poprawkę, która miała usunąć zapis „albo prowadzącego działalność odpłatną” z definicji przedsiębiorcy turystycznego. Poprawka ta została zgłoszona na prośbę strony społecznej, a przede wszystkim organizacji non-profit.

PIT poparła poprawkę zgłoszoną przez posła Tomasza Kucharskiego z PO. Doprecyzowywała ona, że klient musi zostać poinformowany o tym, iż oferowane mu usługi nie podlegają zakresowi ustawy i – co za tym idzie – nie są objęte przewidzianą w niej ochroną. Piotr Kudelski, prawnik z MSiT odparł, że tego typu doprecyzowanie może być odebrane jako złe wdrożenie dyrektywy. W głosowaniu poprawka została odrzucona.

Poseł Tomasz Kucharski zgłosił kolejną poprawkę Polskiej Izby Turystyki. Miała ona na celu zdefiniowanie użytego w przepisach art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 projektu ustawy określenia: „znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych”. PIT zwróciła uwagę, że zapis ten zawiera sformułowanie nieostre „znaczna część”. Polska Izba Turystyki wskazała, że w motywie (18) dyrektywy ustawodawca europejski stwierdził:

„W przypadku gdy inne usługi świadczone turystom stanowią 25 % lub więcej wartości danego połączenia, usługi te powinny być uważane za stanowiące znaczną część wartości imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.”

Motyw ten pomaga lepiej zinterpretować to, jak ustawodawca europejski rozumie ten zapis. Wiele innych krajów UE wykorzystało ten motyw dyrektywy do doprecyzowania wdrażanego prawa. PIT dostarczyła Komisji przykładowe zapisy z ustawy przyjętej przez niemiecki Bundestag.

Na postawie materiałów dostarczonych przez PIT poseł Kozłowski zgłosił wniosek o zdefiniowanie w ustawie, że usługi turystyczne składające się odpowiednio na imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne nie stanowią znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych, gdy stanowią nie więcej niż 25% wartości danego połączenia. Poprawka została jednak zanegowana przez MSiT i odrzucona w głosowaniu.

Przyjęto poprawkę do art. 17, który został uzupełniony o możliwość udzielania organizatorom gwarancji bankowych przez kasy spółdzielczo-oszczędnościowe.

Posłowie nie zareagowali na uwagi prawnika PIU, który wskazywał, że art. 20. i 21. są niezgodne z Konstytucją RP, wprowadzają bowiem nierówne traktowanie obywateli przez prawo. Uzależniają bowiem termin otrzymania zwrotu za niezrealizowaną imprezę od tego, czy wystarczy na nie kwota wypłacana z gwarancji ubezpieczeniowej. PIU podkreślało, że klienci, którzy będą otrzymywali wypłaty z TFG, w sytuacji gdy wyczerpią się środki z gwarancji ubezpieczeniowej, będą w gorszej sytuacji, gdyż będą musieli dłużej czekać na zwrot środków.

Poseł Kozłowski zgłosił inną poprawkę do art. 47, do ust. 4. dotyczącego nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które umożliwiają odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną. Zaproponował uzupełnienie tego zapisu o doprecyzowanie, że chodzi o ostrzeżenia zamieszczane na stronie MSZ. Poprawka została jednak odrzucona.

Poseł Kucharski zgłosił, na postawie uwag PIT, poprawkę do artykułu 50. ustępu 6. Chodziło o sprawienie, aby zapis był bardziej czytelny. Strona rządowa zgodziła się po części przeredagować zapis, jednak poprawka została odrzucona w głosowaniu.