PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Stanowisko Kongresu Polskiej Izby Turystyki
20.02.2014

PREAMBUŁA 

Turystyka jest międzysektorową gałęzią gospodarki, uznawaną na świecie za najszybciej rozwijający się jej sektor. W Polsce generuje ponad 6% PKB. Turystyka ma dominujący wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój kraju, rozwija przedsiębiorczość tworząc realne miejsca pracy, a jej specyfiką jest to, że generuje w gospodarce najwyższą wartość dodaną. 

Likwidowanie barier oraz istniejących przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży turystycznej jest w pełni spójne z następującymi dokumentami:
- Komunikatem „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020” Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu Działania na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Europie do roku 2020, 

- Strategią Rozwoju Kraju 2020 „Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”, 

- Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- Misją Ministerstwa Gospodarki: „Stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”, 

- Marketingową Strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020.

Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze powyższe założenia, wypracowali podczas obrad plenarnych oraz dyskusji w komisjach problemowych stanowisko, które wskazuje 5 kluczowych obszarów warunkujących rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej, a mianowicie: 

1. POLITYKA – konieczne wsparcie ze strony polityków: przyjazne państwo; zorientowane na ludzi z inicjatywą, czytelne i spójne prawo; prosty system podatkowy; wyedukowany turystycznie, kompetentny urzędnik chętny do pomocy przedsiębiorcom turystycznym oraz upowszechniona narodowa strategia rozwoju Turystyki (przedsiębiorczości turystycznej).

2. EDUKACJA – lepszy dostęp do wiedzy praktycznej; elastyczny system szkoleń, ułatwiający i przyspieszający rozwój osobisty przedsiębiorców turystycznych, a także zachęcający do podejmowania działalności gospodarczej w turystyce ze względu na jej znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

3. INNOWACJE – konieczne wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć zwiększających konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym; wymiana dobrych praktyk i związana z tym możliwość wykorzystywania rozwiązań, które z powodzeniem zastosowano gdzie indziej oraz dostęp do nowinek technologicznych i organizacyjnych; stworzenie business linku, inkubatorów przedsiębiorczości turystycznej, wspieranie start–up’ów z dziedziny innowacji turystycznych itp.

4. NETWORKING – niezbędne działanie i wsparcie dla współpracy wszystkich interesariuszy działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej turystyki: Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli świata naukowego, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych oraz MŚP; stworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju klastrów oraz współpracy międzynarodowej.

5. FINANSOWANIE – łatwiejszy dostęp do finansowania przedsięwzięć gospodarczych w turystyce, ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie może działać, inwestować i rozwijać się bez odpowiedniego wsparcia kapitałowego i płynności finansowej; wykorzystanie Krajowego Funduszu Kapitałowego; wsparcie dla tworzonego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; poprawa dostępu do funduszy unijnych dla przedsiębiorców; zwiększenie środków na promocję i inwestycje dla przedsiębiorców turystycznych.

Uczestnicy Kongresu, mając na uwadze poprawę wizerunku całej branży turystycznej, postulują używanie terminu „przedsiębiorczość turystyczna” i „przedsiębiorca turystyczny”. 

Na zakończenie uczestnicy Kongresu POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI apelują o kontynuowanie tradycji organizowania Forum Turystyki Polskiej. Najbliższe powinno odbyć się w 2015 roku.

El Gouna – EGIPT 09.02.2014 r.