PIT - Polska Izba Turystyki

 O Izbie

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 O Izbie

» Start » O Izbie » O Izbie
VI Forum Turystyki Polskiej w Łodzi - grudzień 2006Silesia Tour Glob 2007 - stoisko PIT Oddz. ŚląskiTargi Gdańskie- wręczenie dyplomów Targi Gdańskie - stoisko PITMacedonia - podpisanie umowy PIT z HOTAMKongres PIT w Izraelu 2015Walne Zgromadzenie PIT 2015test

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której ponad dwudziestopięcioletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Sprzyja temu również fakt, że strukturę Izby tworzą Oddziały terenowe w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju. Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Pracami Polskiej Izby Turystyki kieruje Rada PIT wybierana na 4-letnią kadencję na Walnym Zgromadzeniu. Pracami merytorycznymi PIT kierują szefowie komisji problemowych, w skład których wchodzą eksperci zgłoszeni przez firmy zrzeszone w Izbie. Organem kontrolnym Izby jest Naczelna Komisja Rewizyjna PIT.

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Najważniejszym zadaniem Izby jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie interesów gospodarczych Firm zrzeszonych w PIT. Dbanie o rozwój polskiego przemysłu turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej, to główne powinności wobec blisko 500 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Do najważniejszych należą m.in. współpraca PIT z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Straż Graniczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), której aktywnym członkiem jest PIT. Ważnym zadaniem PIT jest popularyzowanie celów statutowych Izby i szeroko rozumianego biznesu turystycznego w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz stała współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Radą Krajową Izb Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki oraz wieloma organizacjami turystycznymi.

Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. PIT od lat walczy o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich biorąc aktywny udział w tym procesie. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów legislacyjnych, które wiążą się bezpośrednio z usługami turystycznymi.

Najważniejszym aktem prawnym dla branży turystycznej i dla konsumentów usług turystycznych, o którego korzystny kształt zabiegała PIT, jest Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tworząca - wraz z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - podstawy funkcjonowania gospodarki turystycznej w Polsce.

Działania Izby skierowane są na ochronę interesów polskich biur podróży przed nadmierną konkurencją zagranicznych firm turystycznych mających swoje przedstawicielstwa na rynku polskim. Szczególne znaczenie dla polskiej turystyki mają zagadnienia związane z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku, promocja Polski za granicą i na rynku wewnętrznym, program rozwoju i wspierania infrastruktury turystycznej, nowe wyzwania dla polskich biur podróży wynikające z nowych technologii, dostosowywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie turystyki do ustawodawstwa Unii Europejskiej, polityka podatkowa państwa w sektorze turystyki, polityka transportowa wobec biur podróży członków IATA i przewoźników autokarowych czy wreszcie troska o rozwój turystyki dzieci i młodzieży. Są to tematy, przy których rozwiązywaniu Polska Izba Turystyki będzie w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w imieniu swoich członków.

Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej firmy współpracują z organizacjami międzynarodowymi takimi jak: Światowa Federacja Związków Biur Podróży (UFTAA), Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży (ASTA), Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (SPATA), Niemiecki Związek Biur Podróży (DRV), a także Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz innymi narodowymi zrzeszeniami biur podróży – odpowiednikami PIT, w takich krajach jak: Hiszpania, Rosja, Tunezja, Albania, Macedonia czy Portugalia.

Aktywność przedstawicieli PIT reprezentujących polski przemysł turystyczny na forum organizacji międzynarodowych przynosi różnorodne pozytywne i wymierne efekty dla polskiej branży turystycznej oraz branży turystycznej nowych państw Unii Europejskiej.

Wieloletnia współpraca Polskiej Izby Turystyki z IATA i UFTAA przyniosła konkretne korzyści finansowe dla agentów IATA i non IATA -posiadaczy karty IATA/UFTAA/PIT uprawniającej pracowników tych biur do specjalnych zniżek, dochodzących do 50 %, na świadczenia hotelowe i przeloty lotnicze. Duże znaczenie ma działalność wspólnej komisji agentów IATA i linii lotniczych.

Przedstawiciele oddziałów PIT reprezentują samorząd gospodarczy w zarządach lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, które dynamicznie włączyły się do promocji regionów atrakcyjnych turystycznie. Istotną sferą działalności PIT jest wkład i działania Izby na rzecz promocji turystycznej Polski oraz wypoczynku w kraju, połączona z prezentacją handlową szerokiej oferty turystycznej członków Izby. To z inicjatywy PIT i MT Polska od wielu lat organizowany jest konkurs „Weekend dla mieszczucha” wspierający nowe produkty turystyczne, mniej znane regiony i atrakcje turystyczne w Polsce.

Niemałe znaczenie ma też aktywny udział członków PIT na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych w Polsce i zagranicą. Targi te są okazją do nagrodzenia najlepszych firm Kryształowym Globusem – nagrodą Fair Play polskiej turystyki, która od czterech lat wręczana jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom reprezentującym polski kapitał. Polska Izba Turystyki obejmuje swoim patronatem wiele imprez promocyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, takich jak: Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tour & Travel , Targi Turystyki i Wypoczynku LATO odbywające się w Warszawie, Gdańskie Targi Turystyczne, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu TOUR SALON, Targi TUR GASTRO HOTEL, Podlaskie Targi Turystyczne, Targi SILESIA TOUR GLOB.

Rozwojowi wymiany handlowej, oraz promocji oferty krajowej, służą organizowane przez PIT dla jej członków wyjazdy studyjne (tzw. study tour). Przynoszą one wymierne efekty handlowe i poznawcze. Wymienić tu należy wyjazdy do Tunezji, Egiptu, Turcji, Tajlandii, Izraela, U.S.A, Szwajcarii i wielu krajów europejskich oraz wspólne inicjatywy podejmowane od roku 2004 z Rosyjskim Związkiem Przemysłu Turystycznego.

Walne Zgromadzenia PIT odbywały się również poza granicami kraju jak np. w: Austrii, Tunezji, Portugali, Hiszpanii (Majorka, Kadyks), Rosji i Egipcie. Organizowane w trakcie tych Zgromadzeń work shopy oraz prezentacje oferty turystycznej mają istotne znaczenie nie tylko w nawiązaniu współpracy, ale też w istotny sposób poszerzają kontakty handlowe członków Izby oraz rozwijają współpracę mającą na celu ożywienie turystyki w tych regionach Polski, które wykazują największe bezrobocie.

Działalność PIT oraz najważniejsze problemy nurtujące branżę turystyczną, prezentowane są we wszelkich dostępnych formach: prasie, radiu, TV , na konferencjach prasowych, w formie wywiadów, a także poprzez często wydawane Komunikaty Biura Wykonawczego PIT, które są platformą porozumienia pomiędzy Biurem Wykonawczym PIT a jej członkami. Informują one na bieżąco o wszystkich zmianach mających istotny wpływ na turystykę i działaniach Izby.

Od 1995 roku wszystkim Firmom zrzeszonym w Izbie PIT przyznaje na jeden rok certyfikat ze znakiem logo objętym ochroną Urzędu Patentowego. Certyfikat uznany został przez klientów za synonim solidności handlowej, profesjonalnie przygotowanej oferty i realizacji usług na przyznaje na wysokim poziomie.

Logo PIT stanowiące dużą wartość handlową, chronione jest przez wszystkich członków Izby solidnością, rzetelnością, dobrym i konkurencyjnym produktem turystycznym, aby używany przez biura na ich papierach firmowych, w ogłoszeniach i reklamach był wskazówką trafnego wyboru dla naszych klientów.